Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Το πλήρες κείμενο της πρότασης του Βερολίνου για ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητας


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληρέστατο σχέδιο για ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης παρουσίασε η Ανγκελα Μέρκελ στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οπως φαίνεται ξεκάθαρα στο πλήρες κείμενο της γερμανικής πρότασης που αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα» (σ.σ.: πρόκειται για το τελευταίο προσχέδιο πριν από το Συμβούλιο και έχει ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου), το Βερολίνο έχει προχωρήσει σε ενδελεχή προετοιμασία αυστηρών και...
 πολύ συγκεκριμένων προτάσεων για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, κατ΄ αρχάς στο πλαίσιο της ευρωζώνης και στη συνέχεια σε όσα άλλα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) θέλουν να συμμετάσχουν.

Στο πλαίσιο των προτάσεων αυτών αναφέρεται ρητά η θέσπιση ενός «φρένου χρέους» στα Συντάγματα όλων των κρατών-μελών κατά το γερμανικό πρότυπο, μια πρόταση που ήδη έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Δεν λείπουν ωστόσο όσοι εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει μεν στο αρχικό κείμενο, αλλά δεν θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και ίσως η κυρία Μέρκελ δεν εμμείνει στην υιοθέτησή της αν λάβει τα ανταλλάγματα που θέλει σε άλλα σημεία που την ενδιαφέρουν.

Στο κείμενο ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των προτάσεων, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού κυρώσεων για όσα κράτη παραβιάζουν το σύμφωνο.

Η γερμανική κυβέρνηση προτείνει κατ΄ αρχάς την καθιέρωση τριών συγκεκριμένων δεικτών βάσει των οποίων θα μετρώνται οι οικονομικές επιδόσεις των κρατών-μελών. Ζητεί λοιπόν:

* έναν δείκτη ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών που θα αφορά κυρίως το ύψος του μισθολογικού κόστους και τη διασύνδεσή του με την παραγωγικότητα, * τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ύψος του χρέους και, * την καθιέρωση κατώτερων δεικτών για επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση και υποδομές, σε ποσοστό του ΑΕΠ που θα καθοριστεί με συμβιβασμό.

Τι προβλέπει το σύμφωνο για μισθούς και συντάξεις

Το πλήρες γερμανικό κείμενο έχει ως εξής: Εμείς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των (...) αποφασίσαμε στις (...) 2011 ένα «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας».

Η ΕΕ έχει προβεί σε σημαντικά πρώτα βήματα προκειμένου να διαφυλάξει την οικονομική σταθερότητα και την προώθηση της επιστροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη.Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Βαν Ρομπάι για την «αυστηροποίηση» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την αποφυγή και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να υιοθετηθούν το αργότερο τον Ιούνιο.

Προς τούτο,πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός της μακροοικονομικής επιτήρησης, ιδίως στα κράτη-μέλη τα οποία εξαιτίας των έντονων ανταγωνιστικών τους ελλειμμάτων δημιουργούν έναν κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Είμαστε,εν τούτοις,έτοιμοι για περαιτέρω αποφασιστικά βήματα: Το Σύμφωνο αυτό αποσκοπεί να αυξήσει σε μόνιμη βάση την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων κρατών,έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο ενισχυμένη οικονομική σύγκλιση.Τούτο θα συμβεί στη βάση συγκεκριμένων υποχρεώσεων,που είναι περισσότερο φιλόδοξες και δεσμευτικές από αυτές τις οποίες έχουν ήδη αποφασίσει τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.Προς τούτο,θα προσανατολιστούμε προς βέλτιστες πρακτικές («benchmarking against the best»). Δεσμευόμαστε σε τρεις ποσοστιαίους δείκτες,που συνιστούν τους αποφασιστικούς γνώμονες για την ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών μας:

1. Δείκτης για την αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας (π.χ.σταθερότητα του πραγματικού κόστους μισθών,προσανατολισμός του εργατικού κόστους προς την παραγωγικότητα).

2. Συνεκτική σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών (καθορισμός ενός κριτηρίου ανταγωνιστικότητας,συνεκτίμηση του δεδηλωμένου και αδήλωτου δημόσιου χρέους).

3. Κατώτεροι δείκτες για επενδύσεις στην έρευνα,ανάπτυξη,εκπαίδευση και υποδομές σε ποσοστό...% επί του ΑΕΠ (μένει ακόμη να καθοριστεί).

Δεσμευόμαστε,βάσει μιας έκθεσης της Επιτροπής (με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου) να αξιολογούμαστε βάσει αυτών των δεικτών.Στο πλαίσιο της εθνικής μας ευθύνης,θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.Θα καλέσουμε εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων των συμβαλλόμενων κρατών σε τακτικές συναντήσεις μεταξύ τους για να συνοδεύουν αυτή την ενισχυμένη συντονιστική διαδικασία μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας ακόμη και πέραν της εθνικής νομοθεσίας.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας συμφωνούμε ως πρώτο βήμα ένα «Πρόγραμμα 6 σημείων για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα»,τα μέτρα του οποίου θα πρέπει εντός 12 μηνών να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο:

1. Κατάργηση των συστημάτων μισθολογικών δεικτών.

2. Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών συμπεφωνημένων δικαιωμάτων προς την κατεύθυνση προώθησης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη.

3. Ετοιμότητα για τη δημιουργία μιας ενιαίας φορολογικής και ρυθμιστικής βάσης.

4. Προσαρμογή του συνταξιοδοτικού συστήματος στη δημογραφική εξέλιξη (π.χ.αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης).

5. Δέσμευση για τον καθορισμό ενός «φρένου χρέους» στα Συντάγματα όλων των κρατώνμελών.

6. Καθιέρωση εθνικών καθεστώτων διαχείρισης κρίσεων για τις τράπεζες.

Εμείς οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης (συν χ),θα εξετάζουμε τακτικά την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανταγωνιστικότητα.Για την οργάνωση της εργασίας μας και για να θέσουμε τις αποφάσεις μας σε μια σταθερή βάση θα καθορίσουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες και θα αποφασίσουμε θεσμικά μέτρα.

Παρακαλούμε την Επιτροπή να μας υποβάλει έπειτα από 12 μήνες μια έκθεση για την εφαρμογή των έξι μέτρων και συναφείς εισηγήσεις. Πέραν τούτου,θα εξετάσουμε την καθιέρωση ενός μηχανισμού κυρώσεων.

Είμαστε πεπεισμένοι: ο ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών μας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης και ο νέος μόνιμος Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων (ΕSΜ) θα διασφαλίσουν από κοινού τη μόνιμη σταθερότητα του νομίσματός μας.

Αυτοί οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης θα δημιουργήσουν μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης.

Εμείς οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων των (...) θα παρέχουμε κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη συνεισφορά μας ώστε να διαφυλάξουμε το επίτευγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης για τις μελλοντικές γενιές.

tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: