Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Πτώχευση και επίσημαΧαράς ευαγγέλια! Άλλη μια φορά η Ελλάδα σώθηκε! Από ποιους; Από αυτούς που την είχαν σώσει και νω­ρίτερα. Θυμάστε; Με το μνημόνιο που απέτυχε παταγωδώς να συγκρατήσει έστω την κατρακύλα της οικονομίας. Όμως μην ανησυχείτε. Τώρα μας έσω­σαν στ’ αλήθεια. Και μάλιστα οριστικά. Το παραμύθι αυτό το υιοθέτησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αντί να καταγγείλουν τη μεθοδευμέ­νη προσπάθεια η Ελλάδα να οδηγηθεί σε επίσημη πτώχευση,ασκούν κριτική για ελλείψεις και αστοχίες στους χει­ρισμούς. Αν τους πιστέψουμε όλους αυτούς, θα πρέπει να δεχτούμε, ού­τε λίγο, ούτε πολύ, ότι η κρίση χρέους της Ελλάδας ξεπεράστηκε!
Η αλήθεια
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι τελείως διαφορετική. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου σημαίνει ότι η Ελλάδα κατεβαίνει επίσημα ένα ακόμη σκαλοπάτι στην άβυσσο της μεθοδευμένης επίσημης πτώχευσης. Με απλά λόγια, οι κορυφές της Ε.Ε. απο­φάσισαν την επίσημη πτώχευση της Ελλάδας. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να με­θοδεύσουν τον τρόπο της επίσημης πτώχευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος στο τραπεζικό σύστημα και το ευρώ.
Ναι, αλλά δεν είναι κανονική επίση­μη πτώχευση, είναι «επιλεκτική» ή «περιορισμένη» πτώχευση. Κι αυτό δεν εί­ναι το ίδιο πράγμα, μας λένε κυβέρνη­ση και παπαγάλοι. Οι ίδιοι, να θυμίσου­με, που μας έλεγαν ότι με το μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Τώρα μας λένε ότι η μερική χρεοκοπίαείναι καλύτερη από την ολι­κή χρεοκοπία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει μερική ή ολική χρεοκο­πία, όπως δεν υπάρχει ολίγον έγκυος.
Η χρεοκοπία και η πτώχευση είναι μία, απλώς οι μεθοδεύσεις αλλάζουν προς το συμφέρον των δανειστών.
Μεγάλο... πακέτο
Το «πακέτο στήριξης» που αποφα­σίστηκε αυτή τη φορά αναφέρεται σε 109 δισ. ευρώ ενίσχυση της Ελλάδας και 50 δισ. ευρώ σε αναδιάρθρωση χρέους στη δευτερογενή αγορά με οικιοθελή αποδοχή από ιδιωτικές τράπε­ζες «κουρέματος» της τάξης του 21%. Αυτά είναι που, λίγο ώς πολύ, γνωρίζου­με επίσημα για τη συνολική «βοήθεια». Δεν γνωρίζουμε τίποτε συγκεκριμένο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα της χρηματοδό­τησης. Ούτε το ποιος θα την καταβάλει, με ποιον τρόπο και σε ποιον.
Για παράδειγμα, στην απόφαση προβλέπεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (ΕΤΧΣ), τόσο στην εξαγορά από τη δευτερογενή αγορά ελληνικών ομολόγων όσο και στη χρηματοδότη­ση της Ελλάδας. Πόσα από τα 440 δισ. ευρώ του συνολικού κεφαλαίου του θα χρειαστεί το ΕΤΧΣ να χρησιμοποιή­σει για την Ελλάδα και πόσο γρήγορα θα πρέπει να το κάνει; Γίνεται λόγος για επαναγορές ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά αξίας 33 δισ. ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό; Με τι κεφάλαια; Από πού; Μήπως από τα 109 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εικάζεται ότι ένα ακόμη μεγάλο πακέτο αξίας 35 δισ. ευρώ θα δρομολογηθεί για τις μεγάλες εγχώριες τράπεζες ως ενίσχυση ρευστότητας; Αν είναι αλήθεια αυτά, τότε τι μένει ως άμεση χρηματοδότη­ση των δανειακών αναγκών της Ελλά­δας από το νέο πακέτο;
Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέ­ρει επίσημα. Σύμφωνα με δήλωση ανώτερου αξιωματούχου της Ε.Ε., που συμμετείχε στις διαπραγματεύ­σεις, «δεν συμφωνήθηκαν τα πάντα ως προς τις λεπτομέρειές τους, οπότε δεν μπορούν να εξηγηθούν όλα ακό­μη» («Financial Times », 26/7). Το ίδιο δηλώνουν και οι εκπρόσωποι των αγο­ρών. «Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις λεπτομέρειες του πακέτου, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα» δήλωσε ο Μάρτιν βαν Βιέτ της τραπε­ζικής ING στο Άμστερνταμ («The New York Times», 27/7). Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πακέτο στήριξης «ήταν ένα τεράστιο βήμα για τους Ευρωπαί­ους πολιτικούς, αλλά ήταν ένα πολύ μικρό βήμα για τις αγορές». Το αποτέ­λεσμα ήταν η αντιστροφή του κλίμα­τος στις αγορές, με τα επιτόκια όλων των υπό χρεοκοπία χωρών να καλπά­ζουν ξανά, αλλά και της Ισπανίας και της Ιταλίας να ανεβαίνουν ξανά πάνω από το 6%.
Στο παρασκήνιο
Στην πραγματικότητα, οι λεπτομέ­ρειες διαμορφώνονται στο παρασκήνιο βήμα το βήμα, δοκιμάζοντας τις αγο­ρές και σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία με τις μεγάλες τράπεζες που κατέχουν τον κύριο όγκο του δημόσιου χρέους. Απ’ ό,τι φαίνεται, η συμφωνία που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο όλο «πακέτο» είναι εκείνη που προετοίμα­σε και πατρονάρισε το Διεθνές Χρημα­τοπιστωτικό Ινστιτούτο, ένα ιδιωτικό διεθνές λόμπι τραπεζών που έχει την έδρα του στην Ουάσιγκτον και αντιπρο­σωπεύει 400 ιδιωτικές τράπεζες πα­γκοσμίως. Βάσει της συμφωνίας αυτής, όπως τουλάχιστον έχει δημοσιοποιη­θεί, θα υπάρξει μια μεταφορά χρέους μέσα από τέσσερις μεθόδους:
1.Με ανταλλαγή ίσης ονομαστικής αξίας ομολόγων με νέους τίτλους διάρκειας 30 ετών.
2.Με προσφορά μετακύλισης ίσης ονομαστικής αξίας ληξιπρόθεσμων ελληνικών ομολόγων στη λήξη τους σε τίτλους διάρκειας 30 ετών.
3.Με ανταλλαγή υποτιμημένων ομο­λόγων με νέους τίτλους διάρκειας 30 ετών.
4.Με ανταλλαγή υποτιμημένων ομο­λόγων διαμέσου ενός μηχανισμού ασφάλισης σε τίτλους 15ετούς διάρ­κειας.
Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του διεθνούς τραπεζικού λόμπι, οι αρ­χές που διέπουν τη συμφωνία είναι οι εξής: «Το κεφάλαιο όλων αυτών των νέων τίτλων θα είναι πλήρως εγγυη­μένο με ομόλογα 30ετούς διάρκει­ας χωρίς κουπόνι και πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ ή, στην περίπτωση της 2ης μεθόδου, με ασφαλιστική κά­λυψη του κεφαλαίου με δόσεις του 40%. Ωστόσο, ολόκληρο το ρίσκο της εξυπηρέτησης του χρέους των νέων τίτλων παραμένει αποκλειστικά υπό­θεση της Ελλάδας».
Σε απλά ελληνικά, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η εθελοντική ανταλλαγή των παλιών ομολόγων που κατέχουν οι μεγάλες τράπεζες θα γίνει με νέ­ους τίτλους 30ετούς και 15ετούς διάρκειας, που θα εκδώσει άλλη αρχή και όχι η Ελλάδα. Κι αυτό για να τους εγ­γυηθεί πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. Αυτή η αρχή είναι το ΕΤΧΣ. Τα ομόλο­γα αυτά είναι χωρίς κουπόνι, δηλαδή χωρίς πληρωμή τόκων. Όμως αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώνει τόκους με τη μορφή εγγυή­σεων επί του κεφαλαίου και μάλιστα αυξημένους για όλη τη διάρκεια των νέων τίτλων. Εκτός κι αν υποχρεωθεί η Ελλάδα να αγοράσει η ίδια από το ΕΤΧΣ τους τίτλους αυτούς με ρευστό. Πού θα βρεθεί αυτό το ρευστό; Με νέα δά­νεια. Από πού, δεν γνωρίζουμε!
Επαχθής συμφωνία
Η περίφημη λοιπόν συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί μια από τις πιο επαχθείς συμφωνίεςκερδοσκοπι­κής αποζημίωσης των μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών.
Πρόκειται κυρίως για αντικατάστα­ση ληξιπρόθεσμων ομολόγων έως το 2014 με νέους πιστωτικούς τίτλους δι­άρκειας 15 και 30 ετών. Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν την αντικατάσταση θα αποδεχτούν τρέχουσα τιμή στο 79% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους, όταν στη δευτερογενή αγορά αυτή τη στιγμή οι τίτλοι αυτοί κινούνται γύρω στο 50% της ονομαστικής τους αξίας. Αυτά εί­ναι τα φανερά δεδομένα. Με άλλα λό­για, οι τράπεζες αποφάσισαν να συ­νεννοηθούν αποκλειστικά με το ΕΤΧΣ, ερήμην της Ελλάδας, για τον τρόπο που θα εξασφαλιστεί η αποζημίωσή τους τα επόμενα 30 χρόνια, ενώ η Ελ­λάδα απλώς καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό.
Επιπλέον, οι νέοι τίτλοι αυτοί θα εί­ναι πλήρως εγγυημένοι. Από ποιον και με τι; Μα προφανώς από την Ελλάδα και με εμπράγματες εγγυήσεις που η ίδια διαθέτει. Τι έχει απομείνει στο ελ­ληνικό Δημόσιο ως εγγύηση για τους νέους τίτλους από τη στιγμή που έχει βγάλει στο σφυρί δημόσια περιουσία και συμμετοχές σε επιχειρήσεις με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων; Τίποτε άλλο εκτός από δυο πράγματα:
-Τα «μεγάλα έργα» του Δημοσίου και οι κρατικές προμήθειες.
-Οι ταμειακές ροές του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι και τα άλλα τακτικά έσοδα.
Κανείς δεν γνωρίζει επίσημα τι έχει βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση ως εγγύηση αυτής της μετακύλισης χρέους για 15 και 30 χρόνια. Θα τα μάθουμε, αν τα μάθουμε, αφού θα έχουμε υποστεί τις συνέπειες αυτής της μεθόδευσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε συνάντηση, η πρώτη αυτού του είδους, ανάμεσα σε ξένους τραπεζίτες και τον υπουργό Οικονομικών, που θα γίνει κεκλεισμέ­νων των θυρών για να συζητήσουντις εγγυήσεις και τη μεθόδευση ανταλλα­γής των ομολόγων. Οι τράπεζες μάλι­στα και οι ευρωκρατούντες βιάζονται να δοκιμάσουν την τύχη τους εντός του Αυγούστου. Θέλουν να δοκιμάσουν την ανοχή και τις αντοχές των αγορών στη μεθοδευμένη ανταλλαγή ομολόγων και στη μετακύλιση χρέους, υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και συμφωνιών κάτω από το τραπέζι. Κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν τα αγελαία ένστι­κτα των επενδυτών στις διεθνείς κεφα­λαιαγορές.
Τι κρύβουν κυβερνώντες, τραπεζίτες και ευρωκρατούντες
Οι κυβερνώντες και επίσημα οι τραπεζίτες, αλ­λά και οι ευρωκρατούντες, προσπαθούν να κα­θησυχάσουν τον απλό κόσμο ότι η «επιλεκτική πτώχευση» δεν είναι ολική πτώχευση. Όμως αυ­τό που δεν απαντούν, είναι το ερώτημα: Υπάρχει καμιά χώρα που να υποβαθμίστηκε σε «επιλεκτι­κή πτώχευση» και να ανένηψε, να ανέκαμψε με κάποιον τρόπο και να γλίτωσε την ολοκληρωτική πτώχευση; Δεν υπάρχει ούτε μία.
Και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη βγάλει τις γνωματεύσεις τους. Η Fitch, ήδη από τις 23/7, έχει δηλώσει ότι τη συγκεκριμένη συμφωνία την εκτιμά ως «restricted default », δηλαδή «περιο­ρισμένη πτώχευση». Η Moody’s εκτίμησε στις 26/7 ότι η πτώχευση της Ελλάδας θεωρείται πλέον αναπόφευκτη μετά τη συμφωνία. Ενώ η Standard & Poor’s αναμένεται στο αμέσως επό­μενο διάστημα να υποβαθμίσει την Ελλάδα στην κατάσταση της «επιλεκτικής πτώχευσης». Αυτό που φαίνεται να περιμένουν όλοι είναι ότι, κατά τη διάρκεια κάποιας από τις συνεχείς ανταλλα­γές ή εξαγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγο­ρά, είναι πολύ πιθανόν να πυροδοτηθεί μια μαζι­κή πώληση τίτλων όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης με επιθανάτιο ρόγχο. Συμπεριλαμβανομένης και της Ισπα­νίας και της Ιταλίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα δούμε μό­νο την απότομη κατάρρευση της Ελλάδας, αλ­λά και άλλων χωρών. Ορισμένοι παρατηρητές των αγορών θεωρούν ότι αυτό είναι ίσως και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των αρχιτεκτόνων της συμφωνίας, προκειμένου να ξεφορτωθεί η ευρωζώνη τα βαρίδια της και να επικεντρω­θεί στην Ισπανία και την Ιταλία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο Αύγουστος, που η ίδια η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εθελοντικές ανταλλαγές χρέους, είναι ιδιαίτε­ρα πρόσφορος για τέτοιες κερδοσκοπικές επι­χειρήσεις.
Η θρυαλλίδα
Η επίθεση του Τζορτζ Σόρος στη βρετανική λί­ρα, που ανάγκασε τη Βρετανία να βγει από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 1992. Η επι­χείρηση βοήθειας στην Ταϊλάνδη, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της ασιατικής χρηματιστικής κρί­σης, εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 1997. Ενώ η κατάρρευση της τράπεζας Bear Sterns , που πυροδότησε την κρίση δανείων υψηλού ρίσκου (subprime loans), η οποία οδήγησε στη σημερινή παγκόσμια οικονομική ύφεση, ξεκίνησε τον Αύ­γουστο του 2007.
Θα επαληθεύσει το σερί η Ελλάδα; Δεν γνωρί­ζουμε. Αυτό όμως που είναι αδιαμφισβήτητο, εί­ναι ότι με η συμφωνία αυτή καταδικάζει την ελ­ληνική κοινωνία και οικονομία σε μια διαδικασία εσαεί πτώχευσης «τριτοκοσμικού» χαρακτήρα. Στη μακροβιότερη επίσημη πτώχευση που έχει υποστεί στην ιστορία του το ελληνικό κράτος από την εποχή που ιδρύθηκε. Όχι μόνο το λαϊκό νοι­κοκυριό και το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πληρωμή των δυσβάσταχτων χρεών και να υποστηρίζουν την κερδοσκοπία των τραπεζών με το ελληνικό χρέος για τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά ολόκληρη η περιουσία της χώρας έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των δανειστών. Πολύ γρήγορα η επιδείνωση όλων των ζωτικών δεικτών της ελ­ληνικής οικονομίας θα αποδείξει ακόμη και στον πιο αφελή ότι η πτώχευση της χώρας έχει ήδη συ­ντελεστεί.
Πακέτο επιδείνωσης και στημένη ενημέρωση
Όσο περισσότερο κατακάθεται ο κουρνιαχτός της στημένης ενημέρωσης, όσο δημοσιοποιούνται θραύσματα πληροφοριών για τις πραγματικές λεπτομέρειες της συμ­φωνίας, τόσο φανερώνεται το μέγεθος του επιπλέον κόστους που καλείται να καταβάλει η Ελλάδα. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Reuters Breakingviews (25/7), οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας θα αυξηθούν, αντί να μειωθούν λόγω της συμφωνίας. Η αύξηση αυτή προβλέπεται να είναι γύρω στα 31 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με 14% του ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό θα εκτοξεύσει την αναλογία χρέους / ΑΕΠ στο 179% μέσα στον επόμενο χρόνο. Κι αυτό οφείλεται στις αυξημένες δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου για να υποστηρίξει τις μεθοδεύσεις που προβλέπει η συμφωνία επαναγοράς και μετακύλισης του χρέους.
Τα δεδομένα, λοιπόν, μας λένε ότι το νέο «πακέτο στήριξης» όχι μόνο δεν μετατρέπει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε βιώσιμο, αλλά επιδεινώνει τους συνολικούς όρους διαχείρισής του. Βασικός στόχος είναι η εξαγορά του απαραίτητου χρόνου για να απεγκλωβιστούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά και να αποτραπεί ένα άμεσο «πιστωτικό γεγονός», δηλαδή μια κατάρρευση του εγχώ­ριου τραπεζικού συστήματος λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Το διεθνές λόμπι
Στην πραγματικότητα, η απόφαση της τελευταίας Συνόδου εισάγει επίσημα την Ελλάδα σε μια περίοδο επίσημης πτώχευσης διάρκειας τουλάχιστον 30 ετών. Όσο δηλαδή θα διαρκέσει το επίσημο καθεστώς μετακύλι­σης του χρέους για την Ελλάδα, που σχεδι­άζεται από την ευρωζώνη, το διεθνές λόμπι των τραπεζών και το ΔΝΤ. Θα ευοδωθεί αυτό το σχέδιο ή θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε πτώχευση τύπου Αργεντινής; Κανείς δεν γνω­ρίζει. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, εντός του Αυγούστου, αν είμαστε πολύ άτυχοι, ή εντός των επόμενων μηνών που θα ξεδιπλώ­νεται το σύνολο του σχεδίου.
Η αναφορά μας στην Αργεντινή δεν είναι τυχαία, ούτε για εντυπωσιασμό. Η μεθόδευ­ση που έχει επιλεγεί για την Ελλάδα, μοιάζει εξαιρετικά με την αντίστοιχη που επιχειρή­θηκε στην Αργεντινή το 2001. Σύμφωνα με τη μελέτη του ίδιου του ΔΝΤ, το 2004, «The IMF and Argentina (Evaluation Report)», «ένα σημαντικό μάθημα από την κρίση της Αργε­ντινής είναι το γεγονός ότι τεχνικές με βάση την αγορά και εθελοντική χρηματοπιστωτική μηχανική, όπως είναι οι ανταλλαγές χρέους με συναλλαγές σε τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς, δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης… Εθελοντικές ανταλλαγές χρέ­ους (και επαναγορές χρέους) που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μπορούν να πα­ρομοιαστούν με την περίπτωση ενός ιδιώτη ο οποίος, ανίκανος να εξυπηρετήσει ενυπόθη­κα δάνεια που συνάφθηκαν όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά, αποφασίζει να τα αναχρημα­τοδοτήσει με πολύ υψηλότερα επιτόκια με αντάλλαγμα μια προσωρινή ανακούφιση…» (σελ. 90-94).
Τι λέει σε απλά ελληνικά η έκθεση του ΔΝΤ; Ότι μια υπερχρεωμένη χώρα, σε συνθήκες κρίσης, δεν μπορεί να ελπίζει σε εθελοντικές ανταλλαγές ή επαναγορές χρέους, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν μια ολοκληρω­τική πτώχευση. Η Αργεντινή κάτω από την καθοδήγηση του ΔΝΤ άρχισε τις εθελοντικές ανταλλαγές χρέους τον Ιούνιο του 2001 με συμφωνίες ανάλογες μ’ αυτήν της Ελλάδας. Με τη δεύτερη, τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, πυροδότησε την υποβάθμισή της από τους οίκους αξιολόγησης σε «selective default», δηλαδή σε «επιλεκτική πτώχευση». Τον επόμενο μήνα η Αργεντινή επίσημα ανα­κοίνωσε ότι προχωρεί σε αναστολή όλων των πληρωμών της και η οικονομία της μαζί με την κοινωνία της κατέρρευσαν.
Θα γίνει διαφορετικά με την Ελλάδα; Κανείς δεν το γνωρίζει. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι με βεβαιότητα είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί έναν παρόμοιο δρόμο με την Αργεντινή.

  σχόλια:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
Οι περισσότεροι έχουμε χρέη στις τράπεζες κι έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι ότι είναι άλλο να σου δανείσουν 10.000€ να πληρώσεις σε 3 χρόνια με μεγαλύτερο επιτόκιο και άλλο να σου δανείσουν 20.000 σε 30 χρόνια με μικρότερο επιτόκιο. Ασφαλώς και στη δεύτερη περίπτωση θα πληρώσεις πολύ περισσότερα, αλλά η δεύτερη περίπτωση παλεύεται, ενώ η πρώτη δεν παλεύεται με τίποτα! Αυτό το απλό πράγμα έγινε στη Σύνοδο Κορυφής κ. Καζάκη, με σκοπό να αποφύγουν την Ελληνική χρεοκοπία που θα δημιουργούσε πρόβλημα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Όλα τα υπόλοιπα που γράφετε πιο πάνω, εμένα προσωπικά μου ακούγονται "ξύλινα λόγια" ενός αριστερού που ονειρεύεται την Ελλάδα μακριά από την ΕΕ. Δικαίωμά σας, όχι όμως και να μπουρδουκλώνετε τους τεχνικούς όρους της συμφωνίας ισορροπώντας ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραπληροφόρηση...
papas είπε...
Δεν χρεοκοπούν οι χώρες, αλλά το ΔΝΤ, η FED, η ΕΚΤ... και αυτοί που έχουν οργανική σχέση μαζί τους (οικονομολόγοι, πολιτικοί, τραπεζίτες, οργανισμοί κ.α.). O επιθανάτιος ρόγχος ενός απατηλού χρηματοπιστωτικού συστήματος που καταδυναστεύει την ανθρωπότητα τα τελευταία 200 χρόνια... Μην πέφτετε στην παγίδα των ιεροψαλτών της δημοσιονομικής λιτότητας, των περικοπών και της αύξησης της φορολογίας (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ..Αλλα ο Δανεισμός που δημιουργεί το πρόβλημα) Η δημιουργία του "ex nihilo" χρήματος και άϋλη ανατοκιζομενη πίστωση με κλασματικά αποθεματικά (χωρίς πλήρη αντίκρισμα) και όταν δεν μπορείς να πληρώσεις, παίρνουν ως αντάλλαγμα τις πηγές της πραγματικής οικονομίας. Η πραγματική αιτία της κρίσης είναι ότι : τα κράτη έχουν απεμπολήσει το ΥΨΙΣΤΟ προνόμιο τους (αφού ασκούν εθνική κυριαρχία) να εκδίδουν τα ίδια, το χρήμα τους ΑΤΟΚΑ και αντί αυτού το δανείζονται ΕΝΤΟΚΑ από ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες.
MacGyver είπε...
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ. ΤΕΛΟΣ.!
mavri galera είπε...
κ. Θεοδωρε Αθηναιε διαβαστε το blog απο τα πρωτα του σχολια. Θα σας λυθουν πολλες απορίες.
Loukas Kamarianos είπε...
κύριε Θεόδωρε Αθηναίαιε μακάρι να καταρεύσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Ακόμη δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτή ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και καταστροφές του πλανήτη πιθανά μη αναστρέψιμων. Αυτή η αγορά που σαν μόνη αξία έχει το οικονομικό κέρδος και μετρά την ανάπτυξη με τον ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος αδιαφορώντας για πιο σημαντικά μεγέθη πραγματικά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ!!!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@mavri galera Έχω παρακολουθήσει προσεκτικά τον κ. Καζάκη εδώ και 1-2 μήνες. Επειδή διάβασα στα σχόλια περί "Εθνικής Κυριαρχίας", να σας θυμίσω ότι ο κ. Καζάκης προτείνει να δανειστούμε από ανεξάρτητες πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. την Ρωσία, παραχωρώντας της δικαίωμα να κάνει "βόλτες" ο στόλος της στο Αιγαίο (βλ. σχετικό video). Εμένα η πρόταση του κ. Καζάκη μου ακούγεται η πλέον ΩΜΗ απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, απλά σε διαφορετικό στρατόπεδο, που ενδεχομένως προτιμάει ο κ. Καζάκης, την Ρωσία. Η όλη κατάσταση μοιάζει με έναν δολοφόνο (τις αγορές) που στο χέρι του κρατάει ένα πιστόλι και απειλεί να μας σκοτώσει. Ο κ. Καζάκης, προτείνει να αυτοπυρποληθούμε με βενζίνη (να χρεοκοπήσουμε), για να μη δώσουμε τη χαρά στον δολοφόνο να μας πυροβολήσει. Αυτό όμως δεν είναι λύση, αλλά αυτοκτονία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ πάντως έβγαλα τα δικά μου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@Loukas Kamarianos Δεν διαφωνώ ότι το δυτικό μοντέλο έχει αποτύχει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, δεδομένου ότι το παλιό έχει ήδη αποτύχει. Άλλο όμως αυτό και άλλο το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα παραδώσαμε την χώρα σε δύο συμμορίες (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ), μαζί με τους συμμορίτες τους (τα εκάστοτε κομματόσκυλα) οι οποίες την κατέστρεψαν. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα, να προσεγγίσουμε την σημερινή σύγχρονη υγιή οργάνωση ενός κράτους και στη συνέχεια να προβληματιστούμε, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, για ένα σύγχρονο και δικαιότερο μοντέλο ανάπτυξης που να επενδύει περισσότερο στον άνθρωπο και λιγότερο στο κεφάλαιο.
heinz είπε...
@ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Η φύση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι μια παράμετρος του προβλήματος - αλλά δεν είναι η μοναδική. Είναι επίσης αληθές ότι ασύμβατες δομικά οικονομίες, όπως η ελληνική και η γερμανική (δεν ξέρω πολλές ευρωπαϊκές που να μοιάζουν με τη γερμανική), είτε δεν μπορούν να συνυπάρξουν στα πλαίσια ενός ενιαίου νομίσματος, ή θα πρέπει να επιδιώξουν την ίδρυση μιας πανευρωπαϊκής ομοσπονδιακής δομής. Τρίτη λύση δεν βλέπω και δεν υπάρχει και χρόνος. Το να πιάνουμε το νήμα από τον Habermas π.χ. και να προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ μιας "ευρωπαϊκής ιδέας", μπορεί να λειτουργεί όταν υπάρχει χρόνος και τα προβλήματα δεν είναι πιεστικά. Αυτή την ώρα δυστυχώς τίποτε από τα δυο δεν συμβαίνει. Επιπρόσθετα δε, δεν δίνεται χρόνος στην Ελλάδα για να αναδιαρθρώσει τις δομές της, μια και δεν της δίνονται οι σχετικοί πόροι (ακόμα κι αν το πολιτικό μας σύστημα εν μια νυκτί έβλεπε το ...φως). Ρεαλιστικά μιλώντας, δυστυχώς, η πρόταση του Δ. Καζάκη είναι η μόνη που δίνει προοπτική...
Αργυρώ Καραβά είπε...
Προς τον κ.Θεόδωρο Αθηναίο. Δυστυχώς οι τόκοι, τα τοκοχρεολύσια, κι όλα αυτά τα τερτίπια του τραπεζικού συστήματος δεν υπολογίζονται τόσο απλά με την απλή μέθοδο των τριών που μαθαίνουμε στο δημοτικό. Αλλά βασίζονται σε "άλλα" ανώτερα μαθηματικά και διέπονται από σχέσεις πολυπλοκότερες ώστε να μην μπορεί ο καθένας να καταλάβει την απάτη που διαξέγεται εις βάρος του. Σε συνδυασμό δε και με τις διεθνείς συγκυρίες τα πράγματα αποδεδειγμένα τα δυο τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί όταν δεν παράγεις, όταν δεν έχεις έσοδα, να το πω πιο απλά, αν είσαι άνεργος για παράδειγμα και το μέλλον προμηνύεται αβέβαιο για το αν τα επόμενα χρόνια θα μπορέσεις να βρεις ΚΑΝΟΝΙΚΗ δουλειά, καμία διευκόλυνση δεν είναι αρκετή. Αλλά μιας και σας αρέσει να απλουστεύετε τα πράγματα θα σας θέσω την εξής απλή ερώτηση: Σήμερα αμοίβομαι με 1000€ και από αυτά δίνω τα 200€ για ένα δάνειο μου διάρκειας 10 ετών, συν όλα τα άλλα έξοδα μου, και υποθέτουμε ότι τα βγάζω πέρα. Αύριο, συνέπεια μιας γενικευμένης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που περνάμε σήμερα, χάνω τη δουλειά μου. Μπορείτε να μου απαντήσετε ποια θα ήταν η δανειακή διευκόλυνση που θα μπορούσε να με εξυπηρετήσει, πόση μηνιαία δόση και πόση διάρκεια σε έτη, από τη στιγμή που δεν έχω ούτε να
mavri galera είπε...
κ. Θεόδωρε τα προς παραδειγμα χρηματα απο την οποιδηποτε Ρωσια σιγουρα δεν αποτελουν κανενα δανειο. Σου παρεχω με πληρωνεις ...αυτη ειναι η λογικη ... οχι σου παρεχω με δανιζεις .. σου πουλαω πορτοκαλια με πληρωνεις.. σου πουλαω τουρισμο με πληρωνεις ...αυτη ειναι η λογικη ...στην προταση του κ. καζακη ο δανεισμος ειναι απαγορευμενος δια νομου, δια παντως και δια οποιονδηποτε λογο ...επιμενω (με οσο καλυτερη προθεση μπορω)) να διαβασετε τα αρθρα απο την αρχη ... το δικο μου συμπερασμα ειναι οτι η προταση του κ. καζακη δεν ειναι η αυτοχειρια αλλα προσπαθεια-ασπιδα στην προαποφασισμενη δολοφονια. Δεν προτεινει ο καζακης να χρεοκοπησουμε ...λυση για να αποφυγουμε τις συνεπειες της προαποφασισμενης χρεοκοπιας προτεινει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@Αργυρώ Καραβά: "τα τοκοχρεολύσια, κι όλα αυτά τα τερτίπια του τραπεζικού συστήματος δεν υπολογίζονται τόσο απλά με την απλή μέθοδο των τριών που μαθαίνουμε στο δημοτικό" Σύμφωνοι! Διέπονται όμως από τις ίδιες αρχές. Αυτές ήθελα να αναδείξω στο σχόλιό μου και όχι την ακρίβεια του δεκαδικού. Το δικό σας παράδειγμα συνοψίζεται στο ότι "αν στραβώσει κάτι, τότε τι κάνουμε;". Συμφωνώ κι εδώ, γιατί θα σας απαντούσα: "τη βάψαμε". Οι συγκυρίες σήμερα μας ευνοούν, αύριο μάλλον όχι. Άριστη λύση κ. Καραβά δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει μόνο καλύτερη και χειρότερη. Η χειρότερη δυνατή είναι η χρεοκοπία της Ελλάδας όπως έχει σήμερα. Γιατί η Ελλάδα, ειδικά σήμερα, δεν παράγει τίποτε! Δανειζόμαστε ακόμα και το ψωμί που τρώμε (σιτηρά). Η χρεοκοπία της Αργεντινής θα μοιάζει παράδεισος σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας. Αν αγοράσουμε χρόνο σήμερα, ίσως αύριο (αν στραβώσει κάτι) να έχουμε ξεκινήσει να παράγουμε κάτι, ώστε να εξασφαλίσουμε σε ενδεχόμενη χρεοκοπία να συντηρηθούμε με τα στοιχειώδη. Ίσως αγροτικά προϊόντα, ίσως υδρογονάνθρακες και λοιπά ορυκτά, ίσως ακόμα περισσότερα ώστε να αποφύγουμε ακόμα και την ίδια τη χρεοκοπία. Κανένας δεν πρέπει σήμερα να πανηγυρίζει, γιατί δεν καταφέραμε τίποτα περισσότερο από το να αγοράσουμε χρόνο για να γίνουμε καλύτεροι. Το μέλλον θα το προσδιορίσουν οι δυνατότητές μας να αλλάξουμε την Ελλάδα προς τα βελτίω. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε μυαλά, να απαλλαχτούμε από τις δικομματικές συμμορίες και τις τοξικές μας συνήθειες.27 μ.μ.
johngarfall είπε...
Προς τον κύριο Αθηναίο θεοδ. Οταν έρχεστε κύριε και μας λέτε για παραπληροφόρηση θα πρέπει να εντοπίσετε το ή τα σημεία της παραπληροφόρησης τα εκθέσετε και να τα υιοθετήσουμε εφόσον είναι σωστά εμείς που έχουμε λίγο μυαλό και έχουμε πλανηθεί από τον Καζάκη. Τουναντίον 'ερχεστε εδώ και χρησιμποιείτε μια μεταεμφυλιακή διαλεκτική η οποια στον παρόντα χρόνο είναι άκρως ξεπερασμένη και ξεφτισμένη γιατί τι σημασία έχει σήμερα το κομμουνιστής δεξιός αριστερός κεντρώος χριστιανός ή άθεος όταν η λαίλαπα των τοκογλύφων απειλεί την ίδια μας την υπόσταση.Καμμία μα καμμία.Τι με ενδιαφέρει αν ο Καζάκης είναι κομμουνιστής άθεος ή χριστιανός εσύ Δεξιός και εγώ Τροτσκιστής ,ενδιαφέρει όμως τα μέγιστα αυτό που λέει και μια ανατολίτικη σοφή παροιμία [ΟΤΑΝ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣ] Ε λοιπόν αυτόν τον δρόμο μας δείχνει ο Καζάκης πέστε μας κύριε είναι λάθος? υποδείξτε μας έναν καλλίτερο δρόμο. Πεστε μας είναι δυνατόν ένα κράτος να ξεχρεώνει τα δανεικά με δανεικά και το πολιτικό προσωπικό που μας κατέστρεψε να έρχεται τώρα να μας σώσει? και με ένα και βάλε εκατομμύριο ανέργους με μια αγορά πεθαμένη με καμμιά προοπτική επενδύσεων ντόπιων και ξένων κεφαλαίων ? και γιατί να επενδύσουν εδώ αφού τις επιλογές τους τις έχουν κάνει προ πολλού σε Τσεχία Τουρκία Κίνα και όπου αλλού ανακαλύπτουν εξαθλιωμένους λαούς και όπου πλέον ξεκάθαρα φαινεται οτι η κατοχική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ κατα εκεί το πάει το πράμα στην φτωχοποίηση στην Κινεζοποίηση του Ελληνικού λαου με 300 ευρώ τον μήνα πιθανόν και λιγώτερα συνάμα με το ξεπούλημα της χωρας προκειμένου να εκτελέσει το σχέδιο των τοκογλύφων και τότε να μας έλθουν και οι επενδύσεις.Τότε πλέον κύριε θα είναι αργά διότι εκεί που θα τελειώνουν οι βιτρίνες και το λούστρο θαρχίζουν οι φαβέλες . Για πέστε μου κύριε μήπως και κάνω λάθος? θα πρέπει και εγώ ο συνταξιούχος να στοιχηθώ με τον Πρετεντέρη τον Αλαφούζο τον Μπόμπολα και τους χιλιαδες παπαγάλους των ΜΜΕ ΠΟΥ Βγάζουν σπυριά όταν ακούνε για έλεγχο διακίνησης κεφαλαιων στη χώρα μας και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.Για πες τε μου σας παρακαλώ.? Θα ήθελα σαφείς απαντήσεις απο εσάς και όχι κραυγές ξεπερασμενου υβρεολογίου του τύπου Α ρε παλιοκομμουνιστή!!!. και με δεδόμενον ότι δεν είμαι κομμουνιστής που είμαι ωστόσο μέλος του Ε.ΠΑ.Μ όπως και ο Καζάκης,ένα απλό μέλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@mavri galera Ανεξάρτητα από το ζήτημα συναλλαγής και όχι δανεισμού, που εύστοχα επισημάνατε, "διευκολύνσεις" στο Ρώσικο στόλο προτείνει ο κ. Καζάκης. Αυτό συνεπάγεται την ωμή απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό ήταν το σχόλιό μου. Γράψατε "δεν προτείνει ο κ. Καζάκης να χρεοκοπήσουμε". Ομολογουμένως αυτή η αίσθηση μου δόθηκε όταν προτείνει να "διαγράψουμε το χρέος" και μάλιστα ολόκληρο (ολόκληρο ασφαλώς δεν γίνεται). Ευχαριστώ πολύ για την όντως καλή διάθεση ανταλλαγής απόψεων. Τον κ. Καζάκη εξακολουθώ να τον παρακολουθώ, έχει εκτενέστατη παρουσία στο διαδίκτυο. Κάποια στιγμή θα διαβάσω και τα σχόλια που μου επισημάνατε.
Chilloutbuddy είπε...
Προς Θ.Αθηναίο "Οι περισσότεροι έχουμε χρέη στις τράπεζες κι έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι ότι είναι άλλο να σου δανείσουν 10.000€ να πληρώσεις σε 3 χρόνια με μεγαλύτερο επιτόκιο και άλλο να σου δανείσουν 20.000 σε 30 χρόνια με μικρότερο επιτόκιο." Εξηγήστε μου λοιπόν το παρακάτω μαγικό: αφού είναι τόσο επωφελής (για τον δανειολήπτη) η συμφωνία που επιτεύχθηκε, τότε γιατί η Εμπορική, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την ανταλλαγή των ομολόγων έγραψε 5 εκατομμύρια ΚΕΡΔΗ εξαιτίας αυτής της ανταλλαγής; Από εδώ: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/650979/Article.aspx "Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, αναγνώρισε ως ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 76,1 εκατ. για τα διαθέσιμα προς πώληση ομόλογα ελληνικού δημοσίου που λήγουν πριν από το 2020, εξαιτίας της επανεκτίμησής τους στο 79% της ονομαστικής αξίας. Ο όμιλος κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η προσφορά του IIF είναι ένδειξη απομείωσης αξίας (που αντιπροσωπεύει 21% ζημία) και για τον λόγο αυτόν μετέφερε ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ύψους 71,4 εκατ. που αφορούν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου λήξεως πριν από το 2020 από την κατάσταση λοιπών εισοδημάτων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. " 76 κέρδη μείον 71 ζημιά = 5 κέρδη. Έχω μπερδευτεί. Διαβάζοντας τις καθεστωτικές χουντικές εφημερίδες είχα μείνει με την εντύπωση ότι οι τράπεζες θα γράφανε ζημιά γιατί είναι κατα βάθος καλόκαρδες και ο θριαμβευτής Γιώργος με τη δύναμη της πειθούς του τις κατάφερε να θυσιαστούν προς όφελος του λαού μας. Όποιος μου το εξηγήσει περνάει τιμής ένεκεν το πρώτο έτος λογιστικής και χρηματοδοτικής διοίκησης ΑΣΟΕΕ. Εκτός πια κι αν μας δουλεύουνε (λέω εγώ τώρα)
johngarfall είπε...
Προς κύριο Αθηναίο Θεοδ. Αυτό το δεν γίνεται να διαγράψουμε όλο το χρέος γιατί δεν γίνεται? Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας.Που είναι γραμμένο? Υπάρχει κάποια διεθνής νομοθεσία? όχι φυσικά. Άρα είναι αυθαίρετο
Γεώργιος είπε...
Αυτή η ανάρτηση αφαιρέθηκε από το συγγραφέα.
Γεώργιος είπε...
Προς κύριο Αθηναίο. Από πότε η παραχώρηρση αγκυροβολίων ή άλλες διευκολύνσεις εντός των χωρικών υδάτων ενός κράτους απότελούν ωμή απεμπλόληση κυριαρχικών δικαωμάτων? Αν είναι έτσι τότε θα πρέπει να μας πείτε αν είχαμε ωμή απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων όταν είχαμε παραχωρήσει αγκυροβόλια στον Σοβιετικό στόλο. Γιατί είστε ο πρώτος που βλέπω να γράφει ( έστω και έμμεσα) ό,τι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε παραχωρήσει εθνική κυριαρχία στην Σοβιετική ένωση και μάλιστα επί εποχής ψυχρού πολέμου. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναδιάρθρωση του χρέους απ' την πλευρά του δανειστή με τους όρους που αυτός θέλει και όχι του οφειλέτη γι' αυτό και είναι απεχθής, ζημιογόνα για τη χώρα και μόνο προς όφελος των τραπεζών. Το χρέος δεν πρέπει να πηρωθεί όχι γιατί είμαστε μάγκες και το κάνουμε, αλλά γιατί πρώτος ο "πατέρας" των απόψεών σας ο Άνταμ Σμίθ, έχει πει κατά λέξη ό,τι αν ένα κράτος έχει υπέρογκο χρεός ωφείλει να το διαγράφει γιατί το χρέος προέρχεται από μη παραγωγικά αίτια. Δεν εξετάζω το γεγονός οτι είναι παράνομο και τοκογλυφικό. Όσο για την έξοδο απ'την Ευρωζώνη δεν θα μπω σε διαλόγους του αν δεν ήμασταν στο ευρώ θα είχαμε πάθει το ένα ή το άλλο. ΑΝ, ΑΝ, ΑΝ,ΑΝ,.... Όλα τα αν είναι εκ του πονηρού. Αν η γιαγιά μου είχε α....α θα ήταν παππούς, όπως λέει και ο λαός. ΓΕΓΟΝΟΣ και μόνο με γεγονότα μιλάω είναι ό,τι από τότε που μπήκαμε στην Ε.Ο.Κ και πολύ περισσότερο στην Ευρωζώνη στενάζει ο τόπος. Πραγματικά είναι πολύ προοδευτικό και εύκολο να είναι κάποιος φιλελεύθερος σε βάρος του Μεσαίωνα...
Kill Bill είπε...
"... Υπάρχει καμιά χώρα που να υποβαθμίστηκε σε «επιλεκτι­κή πτώχευση» και να ανένηψε, να ανέκαμψε με κάποιον τρόπο και να γλίτωσε την ολοκληρωτική πτώχευση; Δεν υπάρχει ούτε μία." Although Credit Default Swaps (CDS) have been around since the 1990s, they were not widely used back in 2003 and so there was no debate about whether the Uruguay debt exchange would trigger a CDS event. However, we note that the rating agencies considered it a default, with S&P downgrading Uruguay to SD (Selective Default) and Fitch downgrading to DDD in 2003. Uruguay inserted a Collective Action Clause (CAC) in the new bonds as well, which many believe would trigger a CDS event because it changes the underlying structure of the debt. CACs began to be used widely in 2003 by EM issuers to foster orderly crisis resolution by allowing a supermajority of bondholders to agree to a debt restructuring that is binding for all. This seeks to minimize the risk of holdouts in a restructuring. [...] Did It Work For Uruguay And Argentina? After its restructuring, the Uruguayan economy rebounded quickly and averaged 8% real GDP growth from 2004-2008. Part of that ironically was that Argentina was rebounding too, boosted by high commodity prices. During that same period, Argentina growth averaged 8.5% and the economy has continued to perform well despite ongoing economic mismanagement and no access to global capital markets. Due to the strong trade and financial ties between the two countries then, the synchronized recessions and recoveries were not unusual. Both countries were simply extremely lucky to be able to bounce back to such high rates of growth quickly, and making moot the point of what type of debt restructuring they used. Still, that brings us back to the view that peripheral euro zone cannot count on EM rates of growth to help debt ratios, and so a Uruguay-type “soft” restructuring would not be a lasting solution for the periphery. We would view it as another stop-gap measure until euro zone banks have strengthened their balance sheets enough to undertake a “hard” restructuring that involves significant principal haircuts. Whether that eventual hard restructuring is “friendly” likely Uruguay or “unfriendly” like Argentina will have a big bearing on how markets react to what we see as the inevitable end-game for Greece. http://www.creditwritedowns.com/2011/05/debt-restructuring-uruguay-argentina.html
johngarfall είπε...
Τι μας λές ρε κυρ Θόδωρε Για να γνωρίζετε επ ακριβώς τι σημαίνει αγκυροβόλιο γιατί με αυτά που ακούμε στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αγκυροβόλιο είναι ένας συγκεκριμένος θαλασσιος χωρος οριζόμενος από γεωγραφικά στίγματα όπου το θαλασσιο βάθος και ο πυθμένας είναι ασφαλής για την πόντιση της αγκυρας των πλοίων.Τα αγκυροβόλια είναι σε χωρικά και σε διεθνή ύδατα.Σε όλα τα κράτη τα αγκυροβόλια εντός των χωρικών υδάτων μπορούν να χρησιμοποιηθουν από ημεδαπά και αλλοδαπά πλοία κατόπιν αδείας από τις αρχές και πάντα επί πληρωμή.Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες HAPPALLOYD NEDLLOYD EXXON BP και ένα σωρο 'αλλες εταιρείες νοικιάζουν αγκυροβόλια στην Σιγκαπούρη το Hong KONG Αυστράλια Ιαπωνία και γενικά παντού όταν αυτό βολεύει τα πλοία τους.Ετσι και στο αγκυροβόλιο του Πειραιά οποιοδήποτε πλοίο με Ελληνική ή ξένη σημαία και για μια ώρα να αγκυροβολήσει πληρώνει στο Ελληνικό δημόσιο. Που λοιπόν βλέπετε κύριε την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων?Ακούτε αυτά που λέτε. ΄Μήπως το κάνετε εκ του πονηρου? Και επιρόσθετα κύριε ο οποίος υποστηρίζετε ότι ακούτε απο τους παπαγάλους ,η συμφωνία ενοικίασης του αγκυροβολίου των Κυθήρων συνοδευόταν απο το εξης εκπληκτικό.Παροχή λιμενικών διευκολύνσεων και επισκευών από τον λιμένα της Σύρου.Ξερετε τι σημαίνει αυτο που δεν μας λένε οι δικοί μας χατζατζάρηδες? Ότι τα πολια θα ψώνιζαν το φαγητό και όλα τα απαραίτητα από την Ελλάδα και΄΄οτι ο δεξαμενισμός και η επισκευή τους θα γινόταν στα ναυπηγεία του Νεωριου Σύρου από Ελληνες εργαζόμενους.Σημειωτέον οτι τα ναυπηγεία αυτά είναι τώρα αγκαλιά με το λουκέτο.Ειναι καλλίτερα έτσι αγαπητέ μου κύριε? Συνταξιούχος Πλοίαρχος Ε.Ν.
johngarfall είπε...
Κυρ Θόδωρε τον Καζάκη τον αμφισβητείς, αμφισβητείς και αυτά που γράφει WALL STREET JOURNAL? Διάβασε να μάθεις.Μας γέμισες αμπελοσοφείες,και τα παιδιά εδώ σε πήραν και στα σοβαρά. Διάβασε λοιπόν και όταν τα καταλάβεις καλά έλα στο Ε.ΠΑ.Μ σε περιμένουμε.
perisian είπε...
Λοιπόν θα προσπαθήσω να τα κάνω τα πράγματα πιο κατανοητά και όπως τα καταλαβαίνω δηλαδή. Καταρχήν ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Βασική γραμμή της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο ήταν οτι θα πληρώσουμε όλο μας το χρέος στο ακέραιο. Μάλιστα τα ΜΜΕ που υποστηρίζουν το μνημόνιο είχαν μια σειρά από άρθρα σχετικού περιεχομένου. Οτι δηλαδή είμαστε μπαταχτσήδες αν δεν πληρώσουμε κτλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα άρθρο στο Βήμα που ο τίτλος του έλεγε "Θα πληρώσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ" με επιχειρήματα του τύπου καλά ήταν όταν παίρναμε τα δάνεια αλλά τώρα που ήρθε η ώρα δεν είναι έντιμο να μη πληρώσουμε κτλ. Δείτε τι έπαθε η Αργεντινή που δεν είναι ακόμη στις αγορές κτλ. Ποιο δηλαδή ήταν θεωρητικά το σχέδιο της κυβέρνησης. Α) Οτι θα πληρώσουμε κανονικά τα χρέη μας τους τόκους κτλ Β) οτι χρειαζόμαστε το μνημόνιο Α' προκειμένου να ανασυντάξουμε την οικονομία μας να μας εμπιστευθούν οι αγορές και να αρχίσουμε να δανειζόμαστε από αυτές, αφήνοντας να εννοηθεί πως τότε θα στρώσουν τα πράγματα. Από την άλλη υπήρχε η φωνή που έλεγε πως το χρέος δεν εξυπηρετείται και το πιο συνετό που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να το διαπραγματευτεί. Η κυβέρνηση αυτό το εξέφραζε σα μορφή χρεοκοπίας και το αντιμετώπιζε σαν τη πλήρη καταστροφή. Σήμερα τι έχουμε. Χάνουμε για πάντα τη δυνατότητα μας να βγούμε στις αγορές. Αυτό δηλαδή που η κυβέρνηση το θεωρούσε πριν από λίγο καιρό σαν τον υπέρτατο στόχο το απεμπολούμε θεωρώντας πλέον οτι είναι δευτερεύον. Έχουμε δηλαδή τα μειονεκτήματα της χρεοκοπίας, αρνητική αξιολόγηση - υψηλά spread δια παντός και μη δυνατότητα αναζήτησης δανείου στις αγορές χωρίς να έχουμε τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα μιας αναδιάρθρωσης που είναι ένα βιώσιμο χρέος που μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@johngarfall: "Θα ήθελα σαφείς απαντήσεις απο εσάς και όχι κραυγές ξεπερασμενου υβρεολογίου του τύπου Α ρε παλιοκομμουνιστή!!!." Φοβάμαι το πάθος σας, δεν σας επέτρεψε να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που έγραψα. Στο σχόλιό μου έκανα μομφή για τον "ξύλινο λόγο" και όχι για την πολιτική τοποθέτηση. Άλλωστε είναι πολιτική τοποθέτηση να είσαι κομουνιστής και όχι υβρεολόγιο. Χαμηλώστε λοιπόν τους τόνους. Το μόνο που ενδιαφέρει, αναφορικά με όσα λέμε, είναι ότι από τη μία το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης έχει αποτύχει εδώ και αρκετό καιρό, από την άλλη όμως το σοσιαλιστικό μοντέλο έχει αποτύχει εδώ και περισσότερο (τα γεγονότα είναι γνωστά). @johngarfall: "Ε λοιπόν αυτόν τον δρόμο μας δείχνει ο Καζάκης πέστε μας κύριε είναι λάθος? υποδείξτε μας έναν καλλίτερο δρόμο." Μα καλά, ρητορική ήταν η ερώτηση; Ο δρόμος της αυτοκτονίας, ασφαλώς και είναι λάθος! Ακόμα και όταν ο δολοφόνος σε σημαδεύει με το πιστόλι στο χέρι, είναι λάθος να αυτοκτονήσεις. Προσπαθείς και ελπίζεις για το καλύτερο! Κερδίζεις χρόνο, προσπαθείς να μειώσεις τις πιθανότητες, ακόμα κι όταν είναι τελείως απίθανο να γλιτώσεις. Ήδη ακολουθούμε έναν δρόμο και περιμένω επιτέλους αυτή η απαράδεκτη κυβέρνηση να πράξει, έστω και τα ελάχιστα, στον τομέα του εκσυγχρονισμού του άθλιου ελληνικού κράτους. Διαφορετικά τα πράγματα, αντί για καλύτερα, ίσως γίνουν ακόμα χειρότερα. Τα πάντα είναι στο χέρι των Ελλήνων. Αυτές οι άθλιες κυβερνήσεις του δικομματισμού, δεν διορίστηκαν από μόνες τους, εμείς τις ψηφίσαμε. Ας πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Από εμάς εξαρτάται από εδώ και εμπρός. Μπορεί να έχω σοβαρές ενστάσεις για το ΕΠΑΜ, όμως ολέθριο για την Ελλάδα θεωρώ έστω και μία επιπλέον επάνοδο στη κυβέρνηση σε μία από τις δικομματικές συμμορίες. Μακριά από τη πατρίδα μας η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η Ελλάδα αισιοδοξώ πως θα βρει το βηματισμό της. @johngarfall: "Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες ... νοικιάζουν αγκυροβόλια ... όταν αυτό βολεύει τα πλοία τους. Ετσι και στο αγκυροβόλιο του Πειραιά οποιοδήποτε πλοίο με Ελληνική ή ξένη σημαία και για μια ώρα να αγκυροβολήσει πληρώνει στο Ελληνικό δημόσιο. Που λοιπόν βλέπετε κύριε την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων?" Είναι γνωστές οι παραχωρήσεις που ζητούν οι Ρώσοι εδώ και πολλά χρόνια στο Αιγαίο. Αν όμως ο κ. Καζάκης λέγοντας "η Ρωσία ζητάει τις διευκολύνσεις που είχε ο Σοβιετικός στόλος" εννοεί αυτό που περιγράφετε πιο πάνω, δεν φαντάζομαι να σοβαρολογεί ότι μπορεί να περιμένει σοβαρά ανταλλάγματα σε επίπεδο εναλλακτικής Εθνικής χρηματοδότησης ύψους δις ευρώ. @johngarfall: "Τι μας λές ρε κυρ Θόδωρε" Ωραίος τρόπος! Πλοίαρχος Ε.Ν είπατε; Αυτός ο αγοραίος τρόπος που απευθύνεστε σε εμένα, θεωρείτε ότι τιμάει ποιον; Τον Καζάκη; Το Ε.Ν; Ή εσάς; Μήπως θέλετε να υποδείξετε στους νεότερους ένα παράδειγμα προς μίμηση; Το κλείνω εδώ, γιατί φοβάμαι πως χάσατε το μέτρο ...κύριε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@perisian Έχετε απόλυτα δίκιο! Με μια λέξη: Η κυβέρνηση απέτυχε στο έργο της. Έχασε όλες αυτές τις ευκαιρίες που είχε και έμεινε με την τελευταία πριν την χρεοκοπία. Γιατί εδώ κι ένα χρόνο δεν έκανε τίποτε περισσότερο, πέρα από το να μειώσει δραστικά τους μισθούς των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλών εισοδημάτων, μαζί με μια σειρά από άδικες φορομπηχτικές επιδρομές. Στράγγιξε την αγορά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν είχαν γίνει όσα ζητούσε το μνημόνιο να πράξει η κυβέρνηση, θα συμφωνούσα κι εγώ μαζί σας. Ωστόσο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο: ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στην πάταξη της φοροδιαφυγής. ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στον εκσυγχρονισμό του κράτους. ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στη μείωση της σπατάλης. ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στην απελευθέρωση των αγορών. Τίποτε γενικά στην μείωση των εξόδων και την αύξηση των εσόδων, εκτός από το στράγγισμα των παραγωγικών μονάδων της οικονομίας μας.
johngarfall είπε...
Για τον θοδ.Αθηναίο Για {το ρε κυρ Θόδωρε} αν είναι αυτό είναι που σε θίγει ωραία σου ζητώ συγγνώμην. Αλλά πάλι στα θολά νερά ψαρεύειςΝα μας πεις ποιες είναι οι γνωστές παραχωρήσεις που θέλουν οι Ρώσοι στο Αιγαίο γιατί δεν τις ξέρουμε, Τίποτε περισσότερο η λιγότερο απλά ήταν μια οδηγία στην κυβέρνηση των υποτακτικών της Αθήνας απο τους πέραν του Ατλαντικού φίλους, και στο κάτω κάτω γιατί να μη μπούμε στο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή με γνώμονα το συμφέρον της χώρας μας οπως το κάνει με επιτυχία η Τουρκία.Τι να θυμηθούμε απο δαύτους την Χούντα της εφταετίας που μας φόρτωσαν ή την τραγωδία της Κύπρου που αυτοι εξύφαναν //Μα καλά, ρητορική ήταν η ερώτηση; Ο δρόμος της αυτοκτονίας, ασφαλώς και είναι λάθος! Ακόμα και όταν ο δολοφόνος σε σημαδεύει με το πιστόλι στο χέρι, είναι λάθος να αυτοκτονήσεις.// Εξακολουθείς να μας λές καλίτερα ζητιάνος και ζωντανός παρά επαναστάτης και σκοτωμένος. Αυτή ειναι η διαφορά μας λοιπόν,στις καταβολές μας και σε αυτό το σακκί που κουβαλάμε στη πλάτη μας. Σου έχουν κόψει το πόδι και δεν το έχεις καταλάβει. Και ελπίζεις που άραγε στο Θεό ? ΄Μια και δεν υπάρχει για αυτό τον τόπο πια παρά ένας και μοναδικός δρόμος ο δρόμος που έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία του ανθρώπου και τίποτα πάνω απ αυτό η επόμενη κίνησση είναι να βάζεις ανάποδα την σκούφια σου και την ζωή σου σε δεύτερη μοίρα.Απότι φαίνεται εσύ είσαι από τούς άλλους που λεν τη ζωή ζωοούλα.Αειντε λοιπόν είσαι σε λάθος μέρος.άειντε να πείς με τους δικούς σου κουβέντες χωρίς νόημα. γιά χαρά σου..
Kyriakos είπε...
Όταν η Ισλανδία βρέθηκε σε παρόμοια θέση με εμάς λόγω του τεράστιου εξωτερικού της χρέους, απλά το διέγραψε. Σήμερα, σε άρθρο του BBC η Ισλανδία προβάλεται ως μοντέλο ανάκαμψης για τις χώρες με κρίση χρέους. Σημαντικό στοιχείο της Ισλανδικής ανάκαμψης: έχει δικό της νόμισμα. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/9550667.stm
Loukas Kamarianos είπε...
Προς όλους, ας το πάρουμε απόφαση πως για διάφορους λόγους - όχι πάντα ξεκάθαρους και αγνούς- δεν πρόκειται να πειστούν όλοι με αυτά που σε γενικές γραμμές λέει ο Καζάκης (και φυσικά και πολλοί άλλοι- ας μη δημιουργούμε είδωλα) και ας προσανατολιστούμε στη δράση. Πρόταση για δράση με στόχους τα σημεία της διακύρηξης του ΕΠΑΜ: σε συγκεκριμένη ημερομηνία όχι πολύ κοντινή, όχι πολύ μακρινή μέσα στο Φθινόπωρο, να ξεκινήσει στάση πληρωμών προς κάθε δημόσιο οργανισμό, ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ όλων των πολιτών. Προγραμματισμένη από πριν, μια εβδομάδα μετά, κήρυξη πανελλαδικής γενικής απεργίας σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης.
Κωστής Βεζδρεβάνης είπε...
κ. Θεόδωρε ρίξτε μια ματιά εδώ, θα τα καταλάβετε καλύτερα http://epam-thess.net/2011/08/01/172/ Δεν υπάρχει "ευρωπαϊκή αλληλεγγύη". Λυπηρό; Αναμενόμενο; Αδιάφορο. Όσο δεν τον αντιλαμβάνεστε (κι είστε πολλοί ακόμη) το ΕΠΑΜ είναι η μόνη λογική διέξοδος. Σκεφτείτε ορθολογικά ι όχι μεταφυσικά. Δεν είναι αμαρτία να βγούμε από την Ευρωζώνη και να βάλουμε δασμούς. Πρακτική επιβίωσης είναι, άσχετα με την παρανοϊκή προπαγάνδα των Αλητοτραπεζιτών και των πολιτικών τραπεζοκόμων τους. Τίποτε κακό δεν θα μας συμβεί, αν την κοπανήσουμε από την Ευρωζώνη ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ, απλά θα ξαναστηθεί στα πόδια της η Χώρα. Α, και οι Αλητοτραπεζίτες δεν θα μας καταβροχθίσουν μαζί με τα "ασημικά" της Χώρας. Κι αυτό, πιστέψτε με, είναι καλό, άσχετα αν σκίζει τη γραβάτα του για το αντίθετο ο "κ." Μπάμπης, ο "κ." Χατζηνικολάου, η "κ." Τρέμη και πολλοί άλλοι "κύριοι" και "κυρίες". Πληρώνονται γα να σας λένε τα ψέματα που σας λένε, κ. Θεόδωρε, δεν το κάνουν τζάμπα.
Kill Bill είπε...
@Chilloutbuddy Ζημία γράφει η Εμπορική. Είχε ομόλογα λήξης προ 2020 ονομαστικής αξίας 340εκ και τρέχουσας αξίας (αυτή είναι η εύλογη αξία που λέει το άρθρο) 192.8εκ. Η τρέχουσα αξία είναι η τιμή των ομολόγων όπως διαμορφώνεται στη 2γενή αγορά. Η τρέχουσα λογιστική τιμή λοιπόν (βάσει των αριθμών του άρθρου πάντα) από 340εκ είναι στα 192.8εκ (περίπου στο 57% της αξίας τους), αυτό αντιπροσωπεύει ένα λογιστικό haircut της τάξης του 43% περίπου (100-57=43)... δεχόμενη η Εμπορική την προσφορά του 21% πραγματικού haircut της συμμετοχής στο πακέτο αποτιμά τα 340εκ στο 79% της αξίας τους (100-21=79) δλδ 340*0,79=268.6εκ. Από 192.8 στα 268.6 = 75.8εκ Αυτά τα περίπου 75.8εκ (76.1 για το άρθρο λόγω κλασματικών προφανώς) είναι η ανάκτηση ζημίας. Η συνολική ζημία της Εμπορικής είναι 340-268.6 = 71.4εκ Η αφαίρεση που κάνεις δεν έχει κάποια σχέση με κέρδος της τράπεζας. Τα 350εκ με εύλογη αξία 197.5εκ είναι το ΣΥΝΟΛΟ των ομολόγων ΕΔ της Εμπορικής εκ των οποίων θα αναδιαρθρώσει με βάση το Ελληνικό πακέτο τα 340εκ που λήγουν πριν το 2020 που σου περιέγραψα.
Loukas Kamarianos είπε...
Όποιος συμφωνεί με τα παρακάτω: • Η ανατροπή του καθεστώτος κατοχής της χώρας από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ. • Η τιμωρία όλων των ενόχων και των δοσίλογων που οδήγησαν την χώρα σ’ αυτήν την κατάσταση. • Η μη αναγνώριση και η άρνηση της πληρωμής του χρέους εδώ και τώρα. • Η έξοδος από το ευρώ με την υιοθέτηση εθνικού νομίσματος, • Η εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών με πρώτη την Τράπεζα της Ελλάδας και με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και της κίνησης των κεφαλαίων, • Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό μοχλό ένα άλλο παραγωγικό και αναγεννημένο κράτος, που θα υποστηρίζει και θα στηρίζεται στις ανάγκες των εργαζομένων και στην πρωτοβουλία των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, • Η αλλαγή του μονομερούς προσανατολισμού της χώρας και την απαλλαγή της από τα ασφυκτικά δεσμά που της έχουν επιβληθεί. Όπου κι αν τοποθετεί τον εαυτό του καλείται να συμμετέχει στην ειρηνική επανάσταση που θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου με ένα νέο ΟΧΙ στους νέους κατακτητές της χώρας αρχίζοντας με άρνηση πληρωμών προς κάθε δημόσια υπηρεσία και οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία κλπ και προς τις τράπεζες. Στις 31 Οκτωβρίου απόσυρση όλων των καταθέσεων από τις τράπεζες (που εννοείται ότι δεν έχουν τα χρήματα και θα αναγκαστούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις προς αυτές) και στις 7 Νοεμβρίου έναρξη πραγματικής γενικής πανελλαδικής απεργίας διαρκείας, σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (με εξαιρέσεις που θα αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για λόγους αυστηρά κοινωνικού συμφέροντος) ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ (για να μην έχουν την ευκαιρία οι προβοκάτορες να δράσουν και να γίνει ότι έγινε στις 15, 28 και 29 Ιουνίου) μέχρι να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να κηρύξει εκλογές στις οποίες ένα μέτωπο όλων όσων συμφωνούν στα παραπάνω θα διεκδικήσει να κυβερνήσει την χώρα και να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες εντολές που θα πάρει από τον λαό που αγωνίστηκε με συγκεκριμένα αιτήματα. Όσοι λοιπόν συμφωνούν μ' αυτά πρέπει να φροντίσουν με κάθε είδους αναρτήσεις στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο να μεταδοθούν απ΄άκρη σ΄άκρη σε όλη τη χώρα. Γρήγορα, δεν υπάρχει χρόνος για άλλη καθυστέρηση.
Σπύρος είπε...
Εγώ ένα ξέρω. Όταν ψάχνεις να βρεις μία λύση, κοιτάς τις ήδη υπάρχουσες ιστορικές περιπτώσεις. Και η ιστορία διδάσκει ότι οι οικονομίες καταστρέφονται ολοσχερώς με σκληρά νομίσματα τύπου ευρώ. Συνεπώς, οποιος υποστηρίζει τέτοιες πολιτικέ είναι : α) Πουλημένος, δοσίλογος και τα ρέστα β) Παντελώς απληροφόρητος Ξαναλέω, όταν ψάχνεις πως λύνεται ο κύβος του Ρούμπικ, δεν θα πας να ρωτήσεις τον μπακάλη της γειτονιάς, αλλά άτομα που τον έχουν ήδη λύσει και θα κάνεις το ίδιο. ΟΛΑ τα υπόλοιπα είναι 100% εκ του πονηρού.
Chilloutbuddy είπε...
Kill Bill Δε νομίζω ότι είναι έτσι, δε βγαίνουν τα νούμερα. Κατ'αρχάς το 57% εκτός από λογιστική αξία είναι και πραγματική, τόσο πουλιούνται τα 10ετή ομόλογα στην αγορά. Όταν λοιπόν αποτιμήσεις αυτά τα ομόλογα στην πραγματική τους αξία γράφεις ζημιά (σε προηγούμενες χρονιές). Όταν μετά τα αποτιμήσεις αλλιώς και σου βγει παραπάνω γράφεις κέρδος (τα 76). Χρέωση - Πίστωση: Η χρέωση θα είναι η αξία των ομολόγων στον ισολογισμό για να ανεβάσεις την αξία τους στο 268 και η πίστωση θα είναι προφανώς κέρδη από αποτίμηση ονολόγων, αυτό που ονομάζει το άρθρο "ανάκτηση ζημιάς". (εκτός αν πήγε την πίστωση σε κάποιο αποθεματικό για να συμψηφίσει πιθανές ζημιές επόμενων ετών - πάλι κέρδος είναι δηλαδή) Η εμπορική μάλλον είχε δεκαετή ομόλογα (αφού λέει ότι λήγουν πριν το 2020) και τα αντάλλαξε με 30ετή, δηλαδή την πρώτη επιλογή που έδωσε το IIF. H όταν το 30ετές έχει πραγματική απόδοση με βάση την αξία αγοράς του (yield) 9% τότε η πραγματική του αξία στη αγορά είναι (bid price) είναι περίπου 21% λιγότερο, αυτό είναι το haircut. Δες τις τιμές εδώ όταν το 30ετές είχε απόδοση περίπου τόσο (9.626%) http://av.r.ftdata.co.uk/files/2011/07/sg2011072230247.gif 60.8-48.8= ζημιά 20%. Αυτό είναι το haircut, οπότε πάει η εμπορική και τα αποτιμά στο 48.8 και γράφει από πάνω απ'τα κέρδη μια ζημιά 71. Δηλαδή μια λογιστική πιρουέτα για να δείξει τελικά ότι το haircut δεν της κόσισε τίποτα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@Κωστής Βεζδρεβάνης Επιβεβαιώνω κι εγώ ότι ΔΕΝ υπάρχει Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και νομίζω δεν υπάρχει κανείς πια τόσο ρομαντικός που να ισχυρίζεται το αντίθετο. Ορθολογικά σκέφτομαι κι εγώ, απλά ίσως δεν έχουμε κουβεντιάσει όσο θα έπρεπε, για να καταλάβετε την δική μου οπτική γωνία των πραγμάτων. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών υπάρχουν μόνο συμφέροντα, τα οποία στη δεδομένη συγκυρία μας ευνοούν, επειδή μια Ελληνική χρεοκοπία θα τους επέφερε εκτενέστατη δημοσιονομική ζημιά. Για αυτό και ο δανεισμός, για αυτό και η βοήθεια και όχι ασφαλώς γιατί ξαφνικά έγιναν φιλέλληνες. Αναφορικά με τα ψέματα της δημοσιογραφίας, δεν είμαι τόσο αδαής που να τους εμπιστεύομαι. Προσωπικά χρησιμοποιώ την κρίση μου και την αλληλοαντικρουόμενη πληροφόρηση. Πολύ σωστά τα λέτε λοιπόν, αλλά μην εγκαταλείπετε τη λογική σας όταν διαβάζετε την WSJ. Π.χ. διαβάστε αυτό το άρθρο της που μόλις ένα μήνα πριν έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τον εαυτό της. Η WSJ είναι η κατεξοχήν εφημερίδα που παίζει τα παιχνίδια των διεθνών κερδοσκόπων. Έχει σοβαρά συμφέροντα στον ανεβοκατέβασμα των CDS και των Spreads, πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των Ελλήνων δημοσιογράφων που προαναφέρατε... Αναφορικά με το ότι τίποτα κακό δεν θα μας συμβεί αν φύγουμε από την Ευρωζώνη και γυρίσουμε στη δραχμή, προσωπικά αμφιβάλω. Για να καλύψει το Ελληνικό κράτος 30 δις ευρώ έλλειμμα, θα κληθεί σε μία νύχτα να υποτιμήσει 50% το εθνικό νόμισμα τυπώνοντας ασταμάτητα χρήμα για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες. Αυτό προκαλεί τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις και τον άμεσο ευτελισμό της δραχμής. Από αυτή την ισοτιμία της ευτελισμένης δραχμής, αντιλαμβάνεστε την γεωμετρική αύξηση του αποτιμημένου σε ευρώ εθνικού μας χρέους. Εκτός όμως από την ταπεινή μου λογική, με έχουν πείσει υπέρ αυτής της άποψης αρκετοί έγκριτοι οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί, που κανένα κέρδος δεν έχουν από τους τραπεζίτες. Πάρτε για παράδειγμα τις απόψεις του κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, πρώην υπουργού οικονομικών, ο οποίος από παλιά προειδοποιούσε, αντιστάθηκε και το 2008 με τον πιο επίσημο τρόπο διέβλεψε μετά βεβαιότητας την επερχόμενη Ελληνική κρίση.
John είπε...
@λουκα 1)γιατι να μην διαδεχονται οι ενεργεις η μια την αλλη καθε μερα? 2)αν γινουν ολα και η κυβερνηση δεν παραιτηθει, τι γινεται?
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@Σπύρος Από τους νόμους της φύσης είναι ορισμένο ότι μοιραία όλα κάποτε καταστρέφονται ολοσχερώς. Ιστορικά επιβεβαιωμένο, ακόμα και για τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της ανθρωπότητας! Αυτό όμως ισχύει, ανεξάρτητα του νομίσματος και του κατά πόσο σκληρό ήταν... Αναφέρετε ότι θα έπρεπε να ρωτήσουμε όποιους έχουν ξαναβρεθεί σε ίδια ή ανάλογη θέση με την Ελλάδα. Σε ποιους αναφέρεστε;
Σπύρος είπε...
@ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όντως οι καταστροφές συμβαίνουν και από τσουνάμι ή σεισμούς, αλλά όταν μιλάμε για οικονομία, συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνο από εξωτερικά χρέη λόγω δανεισμού. Και φυσικά, δεν αναφέρομαι σε άτομα, χορτάσαμε ηγέτες. Αναφέρομαι σε ιστορικά γεγονότα βασισμένα σε πηγές και μόνο. Μην πάμε μακριά. Επι Τρικούπη πτωχεύσαμε με 640εκ. χρυσά φράγκα εξωτερικό χρέος. Το 1932 το ίδιο για 1000+ εκ. χρ. φράγκα. Αν είναι δυνατόν η ελληνική οικονομία να έχει νόμισμα(λέμε τώρα, γιατί δεν είναι νόμισμα) πιο ισχυρό από την Αμερική. Δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγος κανείς για να καταλάβει πως το ευρώ είναι αποκλειστικά και μόνο ένα τρομερό κερδοσκοπικό εργαλείο.
Lykos είπε...
Προς κύριο Αθηναίο Θεοδ. κύριε έχετε τόσο βαθιά μεσάνυχτα που ούτε με κανονιοβολισμό δεν ξυπνάτε!! Κάντε την χάρη στον εαυτό σας να μελετήσει στο σύνολο τους όλα τα βίντεο και τα κείμενα του Καζάκη... γιατί είστε απλά απληροφόρητος… http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=24728
John είπε...
κ. Θεόδωρε, λυπάμαι που το λέω, αλλά τα πράγματα είναι τόσο απλά μόνον στον απίστευτα απλό εγκέφαλό σας. Στην Σύνοδο Κορυφής δεν αποφασίστηκε μόνον η παράταση της εξόφλησης του ελληνικού χρέους, όπως με τόσο απίστευτη αφέλεια νομίζετε, αλλά έγινε κανονική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, Η πρώτη αναδιάρθρωση χρέους από μία χώρα της ζώνης του ευρώ, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Και αυτό διότι οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν "εθελοντικά" στο πρόγραμμα θα χάσουν 21% της αξίας των ομολόγων τους. Δηλαδή, έγινε ακριβώς εκείνο που όλοι διέψευδαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα γίνει: Κούρεμα του ελληνικού χρέους. Εδώ θα θυμίσω την απίστευτη συνέντευξη που είχε δώσει ο Παπανδρέου στην Μπιλντ, τον Φλεβάρη. Εκεί λοιπόν δήλωσε το εξής ηρωικό: Σας υπόσχομαι ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει και το τελευταίο σεντ. Στις 15 Απρίλη, απέκλειε μετά βδελυγμίας το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους, λέγοντας ότι αναδιάρθρωση χρειάζεται η χώρα, ενώ μας διαβεβαίωνε πως αν προσπαθήσουμε, το 2012 μπορεί να διαφανεί και η διέξοδος! Όταν ο Σημίτης, μια μέρα μετά, είπε πως η μόνη λύση για την Ελλάδα θα ήταν μια ήπια και ελεγχόμενη αναδιάρθρωση, ο Παπακωνσταντίνου είχε δηλώσει πως η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης δεν βοηθά τη χώρα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά μετά την συνάντησή του με τον Ντομινίκ Στρος-Καν δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή, διότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όποιο όφελος, ενώ πρόσθεσε ότι έχει κουραστεί να λέει ότι το σενάριο της αναδιάρθρωσης «δεν παίζει». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Μαξίμου κατηγορούσε τότε ευθέως τον Σημίτη ότι με την πρόταση που είχε κάνει για αναδιάρθρωση είχε ως στόχο να πλήξει τον πρωθυπουργό και την χώρα! Και ενώ με τόσο ιερό ζήλο Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου ξόρκιζαν την "κακιά" αναδιάρθρωση και τον "συκοφάντη" Σημίτη, στις 21-7 ο Παπανδρέου πανηγύριζε, και πανηγυρίζει, γιατί κατάφερε να πετύχει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους κατά 21% !!!! Και να τον χειροκροτεί, μια μέρα μετά, όρθιο το υπουργικό συμβούλιο!!! Ζούμε πραγματικά σουρεαλιστικές στιγμές σ' αυτήν την χώρα... Δηλαδή τι έκανε ο Παπανδρέου στις 21-7; Αυτό ακριβώς που του είχε υποδείξει ο Σημίτης στις 16-4, ελεγχόμενη αναδιάρθρωση!
John είπε...
Και τι είχε πει ο Σημίτης τότε; Ότι η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το ταχύτερο δυνατό, σε συνεννόηση ασφαλώς με τους Ευρωπαίους εταίρους της, λέγοντας πως μια καλά προετοιμασμένη αναδιάρθρωση μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική, ώστε "τα επόμενα 15 - 20 χρόνια να είναι περίοδος στην οποία θα ξαναχτίσουμε με αισιοδοξία μια σταθερή οικονομία και θα επανενταχθούμε στην ευρωπαϊκή εξέλιξη". Όχι, κ. Θεόδωρε, δεν διαβάζετε τις δηλώσεις Παπανδρέου στις 21-7, αλλά την συνέντευξη του Σημίτη, στις 16-4! Και συνεχίζει ο Σημίτης λέγοντας πως θα πρέπει είτε να περικοπεί το χρέος είτε να επιμηκυνθεί κατά πολύ ο χρόνος εξόφλησής του και να μειωθεί δραστικά το επιτόκιο πριν αυτό συμβεί αναπόφευκτα το 2013. Επίσης συμπλήρωνε πως πρέπει να εξαιρεθούν από την όποια λύση οι τοποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα των ταμείων, ώστε να μην υπάρξει επίπτωση στις συντάξεις, ενώ υπενθυμίζει πως σε όποια λύση επιλεγεί δεν θα υπάρξει επίπτωση στις καταθέσεις. "Οι καταθέτες δεν χάνουν τα λεφτά τους", τονίζει, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ο πανικός στο εσωτερικό της χώρας. Πίστευε μάλιστα ο Σημίτης πως οι τράπεζες και οι λοιποί ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της ζημίας μιας αναδιάρθρωσης, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επωμιστούν το κόστος μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες και ιδίως εργαζόμενοι, με θυσίες 20ετίας. Επαναλαμβάνω, κ. Θεόδωρε, δεν διαβάζετε την απόφαση της Συνόδου της 21-7, αλλά την συνέντευξη του Σημίτη, στις 16-4! Όταν τα είπε αυτά ο Σημίτης, ο Παπανδρέου ξόρκιζε την αναδιάρθρωση σαν το μεγαλύτερο κακό που μπορούσε να βρει την χώρα και κατηγορούσε τον Σημίτη, ΕΥΘΕΩΣ, πως τα έλεγε όλα αυτά για να πλήξει τον ίδιο και την χώρα! Και στις 21-7 πανηγύριζε, και πανηγυρίζει, που έκανε όλο το σχέδιο του Σημίτη πράξη. Οι συνέπειες από αυτό θα είναι ακριβώς εκείνες που περιγράφει παραπάνω ο κ. Καζάκης, με την "ξύλινη γλώσσα" του...
John είπε...
Επιμύθιον: Κι έτσι, αντί να φανεί το 2012 η.. διέξοδος(!), μπήκαμε για 10 τουλάχιστον χρόνια στην εντατική, οριστικά αποκομμένοι από τις αγορές, όπως ΚΑΘΕ χρεοκοπημένο κράτος... Και για τριάντα, (τουλάχιστον) χρόνια, θα ξοφλάμε -στο πολλαπλάσιο- το μνημόνιο, που κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε ξοφλήσει το 2013. Και ζήσαν αυτοί (πολύ) καλά και μεις ΓΑΜΑ ΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, κ. Θεόδωρε...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@John Μα γιατί τα λέτε σε εμένα αυτά; Έγραψα πουθενά εγώ ότι η κυβέρνηση έκανε καλά τη δουλειά της; Ή μήπως το αντίθετο; Εγώ, ο "αφελής", επιβεβαιώνω όσα γράφετε, κι ας χρειάζομαι "κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσω" όπως γράφει ο κ. Lykos. Ο κ. Καζάκης πιο πάνω γράφει για "κούρεμα 21%" το οποίο προκύπτει από διάφορους δικούς του υπολογισμούς που δεν εξηγεί στο άρθρο του. Φαντάζομαι ότι δεν εξηγεί, γιατί δεν απευθύνετε σε "αφελής" σαν εμένα. Εσείς ασφαλώς θα το έχετε καταλάβει. Εγώ όμως ο "αφελής", με το "απίστευτα απλό μυαλό" μου (όπως γράφετε), φαντάστηκα ότι τους έκανε υπολογίζοντας πρόχειρα τις απώλειες από το άπλωμα του χρέους. Διαφορετικά αυτό θα σήμαινε πιστωτικό γεγονός και σήμερα κάποιοι θα εξοφλούσαν CDS. Εσείς ωστόσο ισχυρίζεστε ότι η αναδιάρθρωση στη περίπτωσή μας δεν έχει σχέση ΜΟΝΟ με το άπλωμα του χρέους. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την αντικατάσταση παλαιών ομολόγων με καινούρια ίσης αξίας, που θα λήξουν έως και 30 χρόνια κατόπιν, μπορείτε να με διαφωτίσετε από που αλλού προκύπτει η αναδιάρθρωση με τέτοιο τρόπο που δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός; Εγώ ο "αφελής" πληροφορούμαι μόνο από τον ντόπιο και ξένο τύπο, καθώς και κάποια φιλία μου από άνθρωπο μέσα στο Ε.Κ. Εσείς ωστόσο, φαντάζομαι για να το ισχυρίζεστε, θα έχετε υπόψη σας περισσότερα στοιχεία της συμφωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μου υποδείξετε τη λογική αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, ανεξάρτητα από την αντικατάσταση ομολόγων ίσης αξίας;
GEORGIOS είπε...
Εμένα μου αρέσει αυτό που προτείνει ο "Loukas Kamarianos". Θα γίνει φίλε; Ψήνομαι τρελλά!!!!!!!!!!! Κύριε Θεόδωρε, όπως βλέπεις, δεν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους εδώ μέσα με φράσεις και λογικές Πασόκ (πρός θεού δε σε κατηγορώ για πασοκτσή, μην πάρεις την έκφραση τοις μετροιτοίς.... Απλά θέλω να πω πως το όλο σκεπτικό που αναπτύσσεις, αθελά σου ενδεχομένως, μου ακούγεται σα να μιλάει ο Βενιζέλος). Έχουμε πάψει να είμαστε μάο-μάο. Πλέον έχουμε αρχίσει και ψαχνόμαστε....
egar8644 είπε...
Προς τον κ Θεοδωρο Τους μπλέκεις τους συναγωνιστες συνελληνα. Οταν χρωστας 30 φραγκα και πρεπει να τα ξεπληρώσεις σε 4 χρονια φανταζει δυσκολο οταν η μοναδα μετρησης ειναι μεγάλη. Πας λοιπόν στον διαιτητη και σου λέει, ωραία φιλε μου τα 30 θα τα κανουμε 50 και θα μου τα ξεπληρώσεις σε 30 χρόνια με τα γνωστα τερτίπια. Τότε το χρέος ειναι δυσβάσταχτο με γνώμονα ότι σου έχουν κοψει την δυνατότητα να έχεις τον έλεγχο της παραγωγής και τον έλεγχο του χρήματος. Ο Καζάκης καλά τα λέει εμεις το πρωτο μέλημα μας ειναι να βγουμε απο τον βαλτο απο την λάσπη να αναπνεύσουμε τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στον δρόμο και προς πληροφορία σου εγω δεν ζυμώνομαι με τετοιες δοξασίες. Ενα τελευταιο απο τα μέσα δηλαδή εσωτερικα της Ευρώπης το πρόβλημα δεν λύνεται διότι εχουμε να κάνουμε με αρπαχτικά που έχουν γνώμονα το κέρδος, όταν ο αντίπαλος θριαμβολογει δεν μπορεις να θριαμβολογείς και εσύ. Μηπως εγγυήθηκαν για τα σύνορά μας; Ενας καλός δρόμος για να τους αποτινάξουμε είναι ο δρόμος που μας κατέδειξε ο Δημήτρης ο Καζάκης. Προς λύπη σας πρόλαβε και έριξε τον σπόρο τώρα για σας είναι αργα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@GIORGOS Αναφορικά με το "Πασοκτζής", όπως θα διαβάσατε πιο πάνω, μακριά από εμένα. Ελπίζω να έγινε σαφής η αποστροφή μου στις δύο συμμορίες (ΝΔ & ΠΑΣΟΚ). Ειλικρινά δεν ήρθα εδώ για να σας πείσω. Όσο κι αν κάποιοι "θερμόαιμοι" με αποκάλεσαν "αφελή", ότι χρειάζομαι "κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσω" και ότι διαθέτω "απίστευτα απλό μυαλό", θα έπρεπε να είμαι ακόμα περισσότερο ζαβός για να πιστεύω πως ήρθα στο blog του αρχηγού ενός πολιτικού φορέα για να πείσω όλο το κόσμο ότι σκέφτεται λάθος!! Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς θα έχετε διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, για αυτό και θεωρώ ότι γίνομαι σοφότερος (κι εσείς ενδεχομένως) όταν αντί για ένα "ξύλινο" κουραστικό μονόλογο, κάνω ζωντανό διάλογο μαζί σας. Και εγώ και εσείς και οι αναγνώστες μας, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τι λέτε, όταν κάνουμε διάλογο καλύπτοντας τα σημεία που ένας μονόλογος αφήνει κενά. Αν πραγματικά θέλετε να σταματήσω, είμαι πρόθυμος από αυτή ακριβώς τη στιγμή. Δεν ήρθα να ενοχλήσω, αλλά περίμενα περισσότερη προθυμία στο να εξηγήσετε το στίγμα του καινούριου πολιτικού φορέα. Έκρινα ως αυτονόητο ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι "κλειστό κύκλωμα", αλλά είναι σε θέση να κάνει διάλογο για την δική του πολιτική αντίληψη. Φαντάστηκα ότι χώρος των σχολίων δεν φτιάχτηκε απλά για να συμφωνείτε μεταξύ σας. Όπως κι αν έχει πάντως, εγώ ευχαριστώ που φιλοξενήσατε τις απορίες μου και ζητώ συγνώμη για την "αφέλιά μου" σε μερικούς.
John είπε...
Κυριε Θεοδωρε, μην αποχωρησετε.. Μην δινετε τοση σημασια σε λογια εν θερμω που μπορει να πει ο καθενας.. Στοχος του ΕΠΑΜ πρεπει να ειναι να πεισει ολο το κοσμο, οχι να τον διωξει.. Υπαρχουν 5 βασικα πραγματα που πρεπει να συμφωνησει καποιος για να ενταχθει στο ΕΠΑΜ.. Και ενα απο αυτα ειναι η επιστροφη στη δραχμη.. Δυστυχως δεν γινεται διαφορετικα κυριε Θεοδωρε.. Κανεις δεν ειπε οτι θα ειναι ευκολα, δυσκολα θα ειναι αλλα ειναι ο μονος δρομος ωστε καποτε να ορθοποδησεις.. Οπως πολυ σωστα λενε οι πιο πανω και ο Καζακης, οταν εισαι στο βουρκο και πνιγεσαι το μονο που πρεπει να σκεφτεις ειναι πως θα αναπνευσεις, οχι πως θα χωθεις στο βουρκο ελπιζοντας να υποχωρησει καποτε.. Και δυστυχως προστατευτισμος, ελεγχος κεφαλαιων και εθνικο νομισμα (δεν συζηταω για το λογιστικο ελεγχο και τη διαγραφη τ χρεους) ειναι η μονη λυση.. Αν εχετε καποια αλλη εσεις, να την ακουσουμε..
Kill Bill είπε...
@Chilloutbuddy Μη μπερδεύεσαι άδικα. Είναι όπως στα έγραψα και τα νούμερα βγαίνουν με τις τιμές που έχει δώσει το άρθρο. Οι τιμές από το bloomberg που έδωσες είναι της 22/7/2011 και το άρθρο γράφει για αποτίμηση την 30/6/2011. Αν πας να ψάξεις τις τιμές των ομολόγων δε θα βγάλεις καμία άκρη διότι δε γνωρίζεις τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων ΕΔ της Εμπορικής. Αυτό που έχει κάνει η Εμπορική είναι αυτό που σου έγραψα και θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες στο ίδιο μοτίβο. Η διαφορά είναι οτί οι ζημίες είναι λογιστικές στη μία περίπτωση και πραγματικές στην άλλη. Επίσης οι τράπεζες έχουν 2 ειδών χαρτοφυλάκια, το εμπορικό (trading) και το επενδυτικό (investing). Αναλόγως σε ποιό χαρτοφυλάκιο έχουν κατανεμημένα τα ομόλογα μπορούν είτε να τα αποτιμούν στο market value ή στο book value. Συνεπώς μία τράπεζα μπορεί είτε να γράψει (market value) είτε να μη γράψει (book value) ζημίες στα βιβλία της από την τρέχουσα τιμή των ομολόγων στη 2γενή.
John είπε...
κ. Θεόδωρε, θα έπρεπε για ορισμένα πράγματα να είστε περισσότερο ενημερωμένος, πριν αποφανθείτε με τόση ευκολία για τόσο σοβαρά θέματα. Το "κούρεμα 21%" προκύπτει από το σχέδιο του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF), που θα υλοποιήσει τεχνικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του IIF Τσάρλς Νταλάρα, το σχέδιο προβλέπει την ανταλλαγή χρέους με 30ετή εργαλεία χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας, ανταλλαγή με μετακύλιση ελληνικών κρατικών ομολόγων σε 30ετή εργαλεία χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας, ανταλλαγή με 30ετή εργαλεία με μείωση ονομαστικής αξίας και ανταλλαγή χρέους με 15ετή εργαλεία με μείωση ονομαστικής αξίας Σύμφωνα με το IIF οι επενδυτές θα επιλέξουν περίπου ισομερώς ανάμεσα στα τέσσερα εργαλεία, ενώ όλα τα εργαλεία θα αποφέρουν στους ιδιώτες μείωση της καθαρής παρούσας αξίας κατά 21%, με βάση το υφιστάμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 9%. Φυσικά ότι είμαστε μια de facto χρεοκοπημένη χώρα είναι δεδομένο, από την στιγμή που για δέκα χρόνια δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Τόσα χρόνια ακριβώς έκανε να βγει στις αγορές και η Αργεντινή. Υ.Γ. Ρε παιδιά, μην παίρνουμε όλοι τα ίδια ψευδώνυμα και μπερδευόμαστε...
perisian είπε...
Βασικά το θέμα του εθνικού νομίσματος είναι από τα πιο βασικά και δυστυχώς το πιο δύσκολο να το αποδεχθεί ο κόσμος. Ήταν τεράστιο λάθος η είσοδος μας στο ευρώ και έπρεπε να είχαμε βγει ανεξαρτήτως χρεοκοπίας και οικονομικής κρίσης. Το είχε προτείνει και ο Κωνσταντίνος Κόλμερ στο βιβλίο του "Η μεγαλειώδης απάτη του ευρώ που γράφτηκε το 2005".
John είπε...
ΥΓ2. κ. Θεόδωρε, Το ότι αυτό το σχέδιο του IIF δεν θεωρείται πιστωτικό γεγονός οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στο ότι έχει "εθελοντικό" χαρακτήρα και έτσι δεν είναι δεσμευτικό για όλους τους κατόχους χρέους. Αναλυτικά δέστε στο http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231121245
John είπε...
Επίσης και http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231121241
Chilloutbuddy είπε...
Kill Bill Η Εμπορική είχε τα ομόλογα στα διαθέσιμα προς πώληση (trading), άρα τα είχε αποτιμήσει στις τρέχουσες τιμές, δηλαδή στις προηγούμενες χρονιές είχε γράψει ζημιές, σωστά; Στη συνέχεια και προκειμένου να τα ανταλλάξει τα μετέφερε στο άλλο πορτφόλιο, αυτά που κρατάει έως τη λήξη για να εισπράττει κουπόνια. Αυτά αποτιμώνται στο κόστος (όχι ακριβώς κόστος αλλά την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών). Δηλαδή πολύ υψηλότερη τιμή. Πες μου λοιπόν πώς γίνεται να αλλάξεις την αξία των ομολόγων από χαμηλότερη σε υψηλότερη στον ισολογισμό σου χωρίς να γράψεις κέρδος. ΥΓ Οι τιμές που σου έδωσα είναι ενδεικτικές για να δεις πώς υπολογίζεται το 21% στο οποίο αναφέρεται το IIF. Τη διάρθρωση του χζρτοφυλακίου τη δίνει το άρθρο.
Chilloutbuddy είπε...
A ναι, και οι τιμές που σου έδωσα αναφέρονται στις 22/7 γιατί (περίπου;) τότε έκανε την ανακοίνωση το IIF, αυτές τις τιμές χρησιμοποίησε για να υπολογίσει το 21%, και αυτό το 21% χρησιμοποίησε και η εμπορική για την αποτίμηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@John: "θα έπρεπε για ορισμένα πράγματα να είστε περισσότερο ενημερωμένος, πριν αποφανθείτε με τόση ευκολία για τόσο σοβαρά θέματα." Ελπίζω να μην εννοείτε πως απαιτείται πτυχίο οικονομικών επιστημών για να κάνουμε μια κουβέντα. Άλλωστε, στο σχόλιό μου δεν απεφάνθη, ερώτηση έκανα καθώς και κάποιους προσωπικούς υπολογισμούς όταν διάβαζα τον κ. Καζάκη. Ζητώ συγνώμη, γιατί πράγματι δεν είχα ενημερωθεί για τις 4 εναλλακτικές του IIF, προχθές γύρισα από διακοπές, σήμερα που το γράψατε το διάβασα κι εγώ στο Κέρδος. Στο σχόλιό σας όμως, διαβάζω πως καταλείγετε στο συμπέρασμα ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε και τυπικά μια χρεοκοπημένη χώρα (καλά, ουσιαστικά είμαστε ήδη) γιατί για δέκα χρόνια δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Διαβάζονας τις ανακοινώσεις του IIF όμως, αντιλαμβάνεται κανείς άλλα πράγματα: "Σύμφωνα με το ΙIF, η ανταλλαγή των ομολόγων θα βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει το συνολικό της χρέος κατά 13,5 δισ. ευρώ, ενώ τα τέσσερα αυτά εργαλεία που προσφέρονται, στόχο έχουν να προσελκύσουν το 90% των ιδιωτών ομολογιούχων. Αυτό θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα χρηματοδότηση 54 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 έως τα μέσα του 2014 και συνολικά 135 δισ. από τα μέσα του 2011 έως τα τέλη του 2020." Αυτή δεν μοιάζει με εικόνα μιας χώρας που έχει χρεοκοπήσει και φυτοζωεί με τις δικές της παραγωγικές δυνάμεις.
John είπε...
κ. Θεόδωρε, νομίζω πως σας έδωσα ήδη πολύ τροφή για την σκέψη. Το φροντιστήριο τελείωσε. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνος σας. Ήδη είστε σε καλό δρόμο!
ForTheWin είπε...
Αυτό το 'βγαίνουμε στις αγορές' είναι που μας χρεοκόπησε. Γιατί η πραγματική μετάφρασή του είναι 'δανειζόμαστε από τοκογλύφους'. Είναι σαν να λέμε 'αξιοποίηση' αντί για 'ξεπούλημα'. 13,5 δις ευρώ μείωση δεν φτάνει ούτε για στραγάλια. Είναι απλώς ένας τρόπος για να μας κρατάνε σε δανεισμό για περισσότερα χρόνια. 135 δις από 2011 ως 2020 δεν καλύπτουν ούτε τόκους. Παπαρολογίες ολκής του IIF με λίγα λόγια και συγγνώμη για την έκφραση. Χρεοκοπημένη δεν είναι η χώρα που δεν μπορεί να βγει στις αγορές, να δανειστεί δηλαδή. Χρεοκοπημένη, εν δυνάμει, είναι αυτή που βγαίνει. Και το ότι θα είμαστε χρεοκοπημένοι τα επόμενα 10 χρόνια είναι μία ΠΟΛΥ αισιόδοξη, ουτοπική θα έλεγα πρόβλεψη. Στην πραγματικότητα, μέσα στο ευρώ, θα γίνουμε μία αφρικανική χώρα, όπου όλα θα ξεπουλιούνται, ακόμα και το νερό. Σας φαίνονται ακραία αυτά που λέω ? Θα τα δείτε με τα μάτια σας..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@John "Το φροντιστήριο τελείωσε. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνος σας. Ήδη είστε σε καλό δρόμο!" Τι λετε; Μου κάνατε και φροντιστήριο?? ΕΠΑΜ Induction Course 101?? LOL!! Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας κ. καθηγητά. Τα σέβη μου! @ForTheWin Προφανώς μας διαθέτουν πόρους για να ζήσουν οι Έλληνες και όχι για να συντηρήσουν οι γνωστές συμμορίες (ΝΔ/ΠΑΣΟΚ) το κρατικό υπερ-σπάταλο μαγαζάκι εξυπηρέτησης των ψηφοφόρων τους. Για να φτάνουν λοιπόν, προϋποθέτεται να λογικευτούν οι δαπάνες του κράτους, απομπλέκοντας όλες τις προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις, να εκσυγχρονιστεί το φορολογικό ώστε να ελαττωθεί η φοροδιαφυγή και γενικότερα να χτίσουμε ένα πιο παραγωγικό κράτος. Όλα όσα δηλαδή θα κάναμε αν χρεοκοπούσαμε, επειδή δεν θα είχαμε λεφτά να τα πληρώνουμε. Σε αυτή τη προσπάθεια διαθέτουν επιπλέον πόρους από το ΕΣΠΑ, με 100% χρηματοδότηση από την ΕΕ, το οποίο θα ρίξει χρήμα στην αγορά για να κινηθεί, απομακρύνοντας περισσότερο την εικόνα μιας χρεοκοπημένης οικονομίας (άσχετα αν ουσιαστικά είμαστε). Μια εύστοχη παρατήρηση που τελευταία διαβάζω, είναι ότι "εδώ αυτά δεν έγιναν δεκαετίες τώρα, θα γίνουν όλα σε ένα χρόνο;". Πράγματι είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα πολύ αμφιβάλλω αν το ΠΑΣΟΚ έχει τη παραμικρή ικανότητα να το αναλάβει. Δεν υπάρχει όμως κι άλλη επιλογή. Ή θα γίνουν σε βραχύ χρονικό διάστημα, ή θα τιναχτούμε οικονομικά στον αέρα, οπότε και θα μάθουμε από πρώτο χέρι πως μοιάζει να ζεις σε αυτό που μας προτείνει ο κ. Καζάκης, την χρεοκοπία σε ένα εντελώς μη-παραγωγικό κράτος. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το κ. John για το φροντιστήριο!
ForTheWin είπε...
@ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Λυπάμαι που αναπαράγετε την κυρίαρχη προπαγάνδα. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όσα λέτε δεν ισχύει. Ελπίζω και ειλικρινά πιστεύω ότι τα λέτε από άγνοια. Η πραγματικότητα είναι ότι ΦΥΣΙΚΑ και ΔΕΝ μας δίνουν λεφτά για να παράγουμε την οικονομία μας. Και αυτό γιατί τα λεφτά που μας δανείζουν έρχονται ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ όρους χρήσης τους. Να αγοράζουμε δηλαδή γερμανικά υποβρύχια, να ξεπληρώνουμε τόκους κ.τ.λ. Δεν βλέπω πως αυτό σημαίνει ότι θέλουν να μας βοηθήσουν. Ευτυχώς που πήραμε υποβρύχια που γέρνουν από τη Γερμανία, με δάνεια της Γερμανίας όμως και αναπτυχθήκαμε ως χώρα. Άραγε δεν γνωρίζετε ότι τα λεφτά που παίρνουμε ως δάνειο τώρα πάνε στο σύνολό τους για αποπληρωμή δανείων ? Τοκογλυφία δηλαδή. Πως λέτε ότι ο τοκογλύφος θέλει το καλό μας ? Αδυνατώ πραγματικά να καταλάβω τη συλλογιστική σας. Λέτε ότι είμαστε σπάταλο κράτος όταν έχουμε τις μικρότερες σπατάλες σε παιδεία και υγεία. Ας πούμε τώρα την αλήθεια όμως. Οι σπατάλες δεν είναι στο κράτος(δεν λέω για το παρακράτος), αλλά στην εξυπηρέτηση των δανείων, καθώς αν βγει από το έλλειμμά μας, αυτό πέφτει κάτω από 4%. Χαμηλότερο από την Γερμανία. Δυστυχώς έχω το κακό ελάττωμα να μην χάφτω αμάσητο ό,τι μου λέει η προπαγάνδα. Έχω αυτό το κακό. Με όλο το σεβασμό θα σας παρακαλούσα να ανατρέχετε σε πηγές πριν σπεύσετε να υπερασπιστείτε προπαγανδιστικές απόψεις που δεν έχουν καμμία γήινη διάσταση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@ForTheWin Καλώς ή κακώς (κακώς για όλες τις αμυντικές δαπάνες κατά τη γνώμη μου) τα υποβρύχια τα παραλάβαμε από μια πολύ παλαιότερη παραγγελία. Αν μου υποδεικνύατε κάποια νεότερη παραγγελία (κατόπιν του 2010) ευχαρίστως θα συμφωνούσα μαζί σας. Η "προπαγάνδα" που αναφέρετε, είτε συμφωνείτε με αυτή, είτε όχι, είναι η επικρατούσα άποψη. Επειδή όμως εγώ δεν χωνεύω τους αφορισμούς που κάνουν για εσάς, του τύπου "αυτοί είναι επικίνδυνοι", βρίσκομαι εδώ με διάθεση να πάρω απαντήσεις στα σημεία που διαφοροποιήστε από τον υπόλοιπο κόσμο. Επειδή είναι πολλά τα σημεία που διαφωνείτε με την επικρατούσα άποψη και επομένως πολλά τα "γιατί" που εγείρονται, θα περίμενε κανείς να κάνετε πειστικό διάλογο, σε όσους (όπως λέτε) να έχουμε πέσει "θύματα της προπαγάνδας", σημείο - σημείο. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, ούτε από κάποιο πολιτικό μανιφέστο, ούτε από κάποια αποκλειστική συνέντευξη του κ. Καζάκη, ούτε από την αναπαραγωγή αυτών, λες και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ειλικρινά, με κάθε καλή διάθεση απέναντι στην πολιτική σας πρωτοβουλία, με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα επιχειρήματα περιορίζονται στην αναπαραγωγή των κεντρικών πολιτικών σας απόψεων και επιπλέον αντί να προσπαθείτε να πείσετε, αντίθετα επιτίθεστε στα "θύματα της προπαγάνδρας" (όπως λέτε). Ο ένας γράφει "διαθέτεις απίστευτα απλό εγκέφαλο", ο άλλος "χρειάζεσαι κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσεις", ο άλλος "είσαι αφελής" και ο τελευταίος το παίζει προφέσορας που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όταν έχει κέφια και όχι για τον καθένα (αποκλειστικά σε οικονομολόγους; Δεν ξέρω!). Λυπάμαι άλλα αυτή η εικόνα, όχι απλά δεν υποδεικνύει διάθεση διάδοσης των πολιτικών σας απόψεων, αλλά αντίθετα που καταδεικνύει διάθεση περιφρούρησης του ΕΠΑΜ σε μικρό κύκλωμα ανθρώπων, στο οποίο για να προσαρτηθείς θα πρέπει να συμφωνείς και να μη ρωτάς πολλά. Οποιασδήποτε έχει απορία, διαβάζει καμιά 50αριά φορές το Ευαγγέλιο μέχρι να του περάσει, που το έχει συντάξει η Αυτού Εξοχότης Δημήτριος Καζάκης, ένας απλός οικονομολόγος που γράφει άρθρα στο Ποντίκι.
perisian είπε...
Ωραία πες ένα συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουμε γιατί όπως καταλαβαίνεις η συζήτηση είναι τεράστια και καθόλου απλή. Αν μπλέξουμε όλα τα θέματα μαζί δε θα βγάζουμε άκρη.
mavri galera είπε...
Ειδαμε και τους πολυπλοκους φωστηρες των οικονομικων που μας φτασανε θοδωρε. Αυτοι που ελεγαν πως δεν εχουμε να φοβηθουμε τιποτα αυτοι τα κανανε σκατα και τωρα παλι μας λενε οτι θα μας σωσουν.
mavri galera είπε...
Θοδωρε, στη ζωη ειτε το καταλαβαινεις ειτε οχι παντα σε ελκουν αυτα που σου φαινονται ωραια (όμορφα δηλαδη, καλοσχηματισμενα, που σου κανουνε κλικ σα να λεμε) Αν η προταση σου κανει κλικ ρωτα οσο θελεις και κανενας δε θα βαρεθει να σου απανταει. Αν ομως δε σου κανει κλικ τοτε γιατι ρωτας ? Ειναι σα να ζητας να σε κανει καποιος να σου αρεσει η φασολαδα που την σιχαινεσαι απο μικρος
John είπε...
κ. Θεόδωρε, μια διευκρίνιση: Μην εμπλέκετε στην κουβέντα μας το ΕΠΑΜ. Ούτε ανήκω, ούτε φυσικά εκφράζω με οποιονδήποτε τρόπο το ΕΠΑΜ. Σε ότι λέω και κάνω εκφράζω παγκοσμίως μόνον τον εαυτό μου. Όσο για το φροντιστήριο, μην με ευχαριστείτε, γιατί όπως διαπιστώνω τζάμπα ο κόπος… Μηδέν στο πηλίκιο, όπως λέει και ο πρωθυπουργός της χώρας. Εσείς πάντως, όπως βλέπω, θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε ήδη με τόση επιτυχία: Θα εκφράζετε τις απόψεις σας με την γνωστή σας υπευθυνότητα και ενημέρωση…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@mavri galera ΟΧΙ βέβαια! Διαφωνώ φίλε μου, ή τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν είναι φασολάδα η πολιτική και το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν είναι "μου αρέσει" ή "δεν μου αρέσει", "μου κάνει κλικ" ή "δεν μου κάνει". Στο παρελθόν μπορεί να υπήρχε το περιθώριο για κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως παίζεται το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας! Αναφορικά με το που μας φτάσανε, μας έχουν δώσει κάθε δικαίωμα και δυσπιστείς με το δίκιο σου. Απλά, προσωπικά αναρωτιέμαι μήπως βαράμε το σαμάρι και όχι το γάιδαρο... Γιατί σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εφαρμογή των όρων του μνημονίου. Άρα φταίει το μνημόνιο, η κυβέρνηση ή και τα δύο; Αλλά ας αφήσουμε αυτό το πολύπλοκο θέμα για μετά. @persian Ήθελα να πιάσω για αρχή ένα, νομίζω, εύκολο θέμα που όμως δένει πολύ με την υπόλοιπη επιχειρηματολογία σας και κατά τη γνώμη μου έχει δέουσα σημασία σε αυτά που ισχυρίζεστε. Αναφέρετε ότι πρέπει να διαγράψουμε ολόκληρο το χρέος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δανειστείς αν έχεις φάει τα λεφτά από μια τόσο μεγάλη μάζα επενδυτών παγκοσμίως, όσο έχει ανοιχτεί το Ελληνικό κράτος. Εσείς που το βασίζετε αυτό; Έχετε να δείξετε λ.χ. κάποιο άλλο παράδειγμα που έγινε με επιτυχία ή κάτι που να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό; Αν έχετε και αναφορές, τόσο το καλύτερο...
perisian είπε...
@ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ας ξεκινήσουμε από τη διαγραφή χρέους εφόσον το θέλετε, μου αρέσει ο πληθυντικός, αν και κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε από αλλού :). Νομίζω πως δεν αναφέρθηκα πουθενά στη πλήρη διαγραφή χρέους αλλά το χρέος για να γίνει βιώσιμο μπορεί να χρειασθεί και κούρεμα 70%. Οπότε επιχειρηματολογώ γενικά για τη διαγραφή χρέους – Αθέτηση πληρωμών. Α) Ξεκινάω προσωπικά από τη βάση οτι το χρέος είναι μαθηματικώς αδύνατο να το αποπληρώσουμε. Το γιατί αποτελεί θέμα από μόνο του οπότε μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα. Δηλαδή αθέτηση πληρωμών κάνεις όχι γιατί θέλεις να γλιτώσεις χρήματα που μπορείς να δώσεις αλλά επειδή πολύ απλά δεν έχεις να δώσεις. Β) Καταρχήν το κράτος δεν χρεοκοπεί όπως πιστεύουν ορισμένοι. Δηλαδή δεν είναι επιχείρηση να έρθει κάποιος να κατασχέσει περιουσία. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Αρά μπορείς να κάνεις αθέτηση πληρωμών χωρίς ουσιαστικά ο δανειστής να μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αυτό το έχει αναλύσει αρκετές φορές ο Καζάκης και ισχύει ιδίως για το ομολογιακό χρέος. Γ) Γράφετε 'Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δανειστείς αν έχεις φάει τα λεφτά από μια τόσο μεγάλη μάζα επενδυτών παγκοσμίως, όσο έχει ανοιχτεί το Ελληνικό κράτος. ' Εγώ πάλι πιστεύω οτι ισχύει το αντίθετο όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Τώρα δε σε δανείζει κανένας καθώς ξέρει οτι είναι αδύνατο να ανταποκριθείς στα χρέη σου. Ο Λαπαβίτσας λέει πως μεσοπρόθεσμα οι αγορές θα το ο δεχτούν γιατί η μνήμη τους είναι βραχεία. Η πρόταση του Λαπαβίτσα βρίσκεται εδώ. Το video είναι σύντομο και αρκετά περιεκτικό http://www.veriorama.com/show_video.php?category=all&order=date&order_type=desc&group=0&id=433 Ενώ έχει γράψει και βιβλίο που το αναλύει. Προτείνω να διαβάσετε http://www.livanis.gr/%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%97-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD_p-803152.aspx Δ) Χώρες που κάναν αθέτηση πληρωμών Ισλανδία http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=48336953 http://www.veriorama.com/show_article.php?category=all&order=date&order_type=desc&group=0&id=179 Αργεντινή http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1649.aspx Το 2004 έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις σε εκπροσώπους των παλαιών δανειστών της Αργεντινής, οι οποίες προέβλεπαν την πληρωμή του 25% (αργότερα του 35%) των παλαιών χρεών της – αυτών δηλαδή που υπήρχαν πριν από την ημερομηνία που η χώρα χρεοκόπησε. Οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εκ μέρους κυρίως των διεθνών πιστωτών του κράτους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 55% περίπου των χρεών του, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι σχέσεις του με το ΔΝΤ. Εν τούτοις η Αργεντινή, μετά από πολλές διπλωματικές προσπάθειες, κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των δανειστών της – με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ιταλία. Η διαδικασία της πληρωμής των παλαιών χρεών, μέσω αναχρηματοδότησης, η οποία καθυστέρησε εκ μέρους της Αργεντινής, προέβλεπε τελικά, κατά μέσον όρο, την πληρωμή του 50% των δανειακών κεφαλαίων - μέσω της έκδοσης τριών νέων «ομολόγων δημοσίου», μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να επιλέξουν οι δανειστές, με συγκεκριμένους όμως περιορισμούς. Οι τόκοι των ληξιπρόθεσμων δανείων δεν αναγνωρίσθηκαν από την Αργεντινή, παρά το ότι αρχικά είχε συμφωνήσει να τους πληρώσει – με αποτέλεσμα, οι ζημίες των διεθνών δανειστών της να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, από αυτές που εμφανίζονται. Κλείνοντας θυμίζοντας πως η απόφαση της 21ης Ιουλίου μας βγάζει από τις αγορές για πολλά πολλά χρόνια. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι αλλάζει. (Η μάλλον καταλαβαίνω οπότε θα πρέπει να πιάσουμε καινούργιο θέμα) Συμπέρασμα υπάρχουν πολλές χώρες που ακολούθησαν αυτό τον δρόμο και η ιστορία δείχνει οτι είχαν καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με χώρες που μπήκαν στη λογική να πληρώσουν τους δανειστές τους.
mavri galera είπε...
Προσωπικά, το μελλον το δικο μου, των παιδιων μου και του τοπου, το φανταζομαι, το οραματιζομαι και το ελπιζω απο ενα "κλικ" και μονο. Οσο για τα αϊτοπουλα της οικονομολογιας η δικια μου αναφορα περιλλαμβανει τα τελευταια 10 χρονια, για να μη πω 50, για να μη πω 200 και οχι μονο την ελληνικη οικονομια. Παντως την αγωνια του να πρεπει και να μπορει καποιος (ιδιωτης, εταιρια, χωρα) ντε και καλα να δανειζεται και αυτο μαλιστα να το λεει και αναπτυξη, δεν τη συμμεριζομαι καθολου. Στη δουλεια την δικια μου ας πουμε, οι παλιοι μαστόροι ψευτοδουλευαν απο πιτσιρικακια για να μαθουν την τεχνη, δουλευαν μετα για λιγα χρονια σαν βοηθοι και συνεχιζαν να βγαζουν το καλο τους μεροκαματο σαν μαστόροι για μερικα χρονια ακομα. Όποιος ήθελε και αφου ειχε μαζεψει πεντε φραγκακια, εκανε πλεον το δικο του μαγαζι και οταν εβγαινε στη συνταξη ειχε ενα σπιτι δικο του, ειχε προικισει τις κορες και ειχε σπουδασει τα παιδια. Τωρα στη δουλεια τη δικια μου, που του ενος το δανειο ξεπερναει το δανειο του αλλου, ολοι ειναι σιγουροι οτι ακομα και το σπιτι που αφησε ο πατερας ο αρχιμαστορας, στην τραπεζα θα καταληξει. Ασχημο πραγμα να δανειζεσαι... το χειροτερο στον κοσμο, εκτος αν εχεις να επιστρεψεις όσα ακριβως δανειστηκες και με οποιον τροπο μπορεις. Προσωπικα δεν ξερω καποιον να θελει να δανιζει ετσι, οποτε ενα κοσμο χωρις δανεια ονειρευομαι για τα παιδια μου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ είπε...
@perisian Να έχετε υπόψη σας ότι έχω παρακολουθήσει ατελείωτες ώρες τον κ. Καζάκη, κυρίως από τις συνεντεύξεις του, οπότε κάποια πράγματα τα έχω καταγράψει και μου είναι γνωστά. Όμως μου έμειναν κενά στο συλλογισμό του και αυτός είναι ίσως ο λόγος που άρχισα έτσι ανορθόδοξα. Επιπλέον, χρειάζομαι να ξεκαθαρίσω τα συστατικά στοιχεία που δένουν αυτή τη συνταγή και το προσδοκώμενο ποσό χρέους μετά το κούρεμα, πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία στους υπολογισμούς που γίνονται. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όσα λέτε, κρίνετε ότι ένα κούρεμα έως 70% θα φέρει σε βιώσιμα πλαίσια την οικονομία μας. Στο κούρεμα όμως υπολογίζετε μαζί και το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις ασφαλιστικές και άλλες εγγυήσεις που θα καταπέσουν, το αναλογιστικό έλλειμμα των δημοσίων ταμείων κλπ, τα οποία συνολικά, με τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις, ξεπερνάνε τα 800δις ευρώ; Το αναφέρω, γιατί αν συνυπολογιστούν κι αυτά, μετά από αθέτηση πληρωμών στο 70%, τα 350δις χρέη του στενού δημοσίου τομέα, θα μετατραπούν σε 240δις χρέη και όχι σε 100δις όπως πρόχειρα κι εγώ κάποτε φανταζόμουν. Επειδή υπάρχουν τελικά πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που το ποσοστό δεν βοηθάει στους υπολογισμούς, έχετε μήπως προσδιορίσει με πόσο περίπου δημόσιο χρέος (δις ευρώ) η Ελληνική οικονομία θα ήταν βιώσιμη; Αναφορικά με την συνέντευξη του Λαπαβίτσα, τα είχα υπόψη μου αυτά που είπε, αλλά δεν γίνεται να μη σχολιάσω αρνητικά την προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. Στη συνέντευξη ισχυρίζεται ότι οι αγορές ξέρουν καλά την πραγματική κατάσταση της Ελλάδας (πράγματι) και ότι πρέπει να μειωθεί το χρέος (κάνοντας αθέτηση πληρωμών) για να ανέβει η αξιοπιστία της χώρας ώστε να ξαναμπεί στις αγορές. Για βάστα ρε αδερφέ!! Μήπως μας τα λέει εντελώς ανάποδα; Μήπως οι αγορές μας βγάλουν εκτός αγοράς, εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει σε αθέτηση των πληρωμών που τους οφείλουμε; Μήπως η Αργεντινή που το έκανε, με μόλις 100δις χρέος και πολλαπλάσιο ΑΕΠ από το δικό μας, περίμενε 10 χρόνια για να ξαναμπεί; Είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα της αθέτησης πληρωμών και πολύ φοβάμαι ότι ο Λαπαβίτσας εδώ έκανε τέχνασμα με τις λέξεις για να την αντιστρέψει. http://dimitriskazakis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: